Oppgave: Repetisjon

Bïernen bïjre

Bïerne såajjesne. Guvvie. 

Darjoeh laavenjasside.

1. laavenjasse

Jis bïernem vuatjeme maam tjoerh mænngan darjodh? Buerkesth.

 

2. laavenjasse

Neebnh naan vuehkieh jallh jaahkoeh bïernen bïjre.

 

3. laavenjassse

 

Man åvteste vïenhth bïernen sjïere sijjie saemiej jieliemisnie? Buerkesth.
 

4. laavenjassse

Tjaelieh iktedimmiem bïernen bïjre.