Oppgave: Repetisjon

Rovhtegen bïjre

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 Darjoeh laavenjasside.

1. laavenjasse

Mah rovhtege iktegisth meatan åtna?

 

  2. laavenjasse

Guktie maahta rovhtegem buvvedh?

 

 3. laavenjasse

 Tjaelieh iktedimmiem rovhtegen bïjre.