Oppgave: Repetisjon

Biejjien nïejte

Nïejte riehpenen tjïrrh frurkehte. Guvvie.  

Lohkh tjaalegem «Biejjien nïejte» jïh darjoeh laaenjasside.

1. laavenjasse

 

Gie dïhte biejjien nïejte?

 

2. laavenjasse

 

Man åvteste baernie tjuara riehpenem gaptjedh?

 

 

3. laavenjasse

 

Man gellien aejkien baernie tjuara riehpenem gaptjedh?

 

4. laavenjasse

Guktie gåerede biejjien nïejtine? 

 

5.laavenjasse

Man åvteste baernie biejjien nïejtem dassa?

 
6.laavenjasse

Maam maehtebe vaajesistie lïeredh?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for