Oppgave: Quiz

Quize: Dïhte gollehke tïjje jïh guktie dïhte nåhki

Lohkh tekstem "Dïhte gollehke tijje jïh guktie dïhte nåhki". Vaestedh gyhtjelasside.
Man gellie åajsoeh?