Litterær tekst

Klies Kliemmet

Aske elmesne. Guvvie.  

Daate soptsese lea gærjeste "Aarporten jïh Åarjel-smaaregen soptsesh" mij jaepien 1996 trygkesovvi. Just Knud Qvigstad lea gærjam tjaaleme jïh Lajla Mattsson Magga lea gærjam daaletje tjaeleme-vuekien mietie tjaaleme. Gærjesne heamturh, soptsesh jïh vaajesh gååvesieh.

Klies Kliemmet

Dïhte lij Klies Kliemmet provresth ålmaj. Dle akten aejkien dïhte sov gåmma jaama, dle stoerre sårkoem öödtji. Dle funteerie: "Mejtie ij gåaredh jeemegijstie dam mov gåmmam bååstide vaeltedh?"

 

Dej tïjji gosse naaken jaama, dle gujht jeemegh jïjtjh vaaredh viedtjieh dam lïjhkem dan almetjen, mij lea jaameme. Dellie gujht Klies Kliemmet vööjni, juktie jeemeh-flåahke(-dåehkie) bööti dan sov gåetien sïjse. Dan sov gåmman lïjhke lij dan gåetien sisnie. Klies Kliemmet lij ålkone, goh dah böötin. Dle tjaangin gåatan jïh veeltin dam lïjhkem mij lij gåetien sisnie. Klies Kliemmet dam vööjni, dle ussjedi: "Manne edtjem vaarredh åvtene jïh geehtedh, gosse båetieh."

 

Klies Kliemmet vaarri dej jeemegi loedten mietie. Dah jeemegh lin båateme stoerre vaerien mietie. Klies Kliemmet vaarri stoerre burrien nille; dïsse tjåådtjiji jïh (edtja) vuertedh, goske doh jeemegh båetieh dahkoe. Dellie ojhte jeemegh böötin laavloen joejken, juktie leah dellie sijjieh aktem jeemegen jienebem åådtjeme.

 

Goh böötin gusnie Klies Kliemmet tjåadtjoeminie, dle akte jeemege jeahta dujtie mubpide jeemegidie: "Ij sel (sån leah) dellie Klies Kliemmet dïhte tjåadtjoeminie dan burrien nelnie."
Mubpie jeemege svååroe: "Dïhte lea gujht barre vaartoe." Dle mïnnijin vihth. Klies Kliemmet tjåadtjoeji barre stille.

 

Gosse bealese böötin, dle Klies Kliemmet laari jïjtse stoerre gulhkine jïh svinhti bïjre jarkan. Jeemegh ojkesegöötin. Dle bïksi dam sov gåmman lïjhkem jïh vaarresti; dle vaarra barre ïpmerijhken. Jeemegh dåalvoejin mïnngesne. Klies Kliemmet lij så snaare (sneehpes) vaarredh, idtjin annje jaksh. Goh vööjnin, idtjin jaksh, dle lööjhtin gåmman voejkenassem jïh jeehtin voejkenassese: "Mïnneh bååstide, gustie libie mijjieh datnem vaalteme. Juktie naemhtie sjïdti, dle tjoeverh åadtjodh veasodh annje naaken jaepieh dov geelline."

 

Klies Kliemmet vööjni, idtjin jeemegh jaksh. Dle tjöödtjehti jïh vuartesje don sov gåmman lïjhkese. Dle jeahta jïjtsinie: "Maam dellie manne darjoem daejnie jeemeginie? Buerebe lim baajeme voelkehtidh." Dellie Klies Kliemmet bïejeli dam lïjhkem dan sov bealese. Onnetji lij lïjhke gællasjasteme, dle tjuedtjieli bæjjese. Dle lij dïhte altese voejkene båateme bååstide jïh tjaangeme dan lïjhken sïjse. Dle vyösiji.

 

Klies Kliemmet aavone sjïdti, juktie satne sov gåmmam veasoje vihth bååstide öödtji. Dle mïnnijigan hïejmese. Jis eagan leah jaameme, dle veasoejægan gujht annje.

 

Forfatter: Just Knud Qvigstad
Opphavsmann: Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag fylkeskommune
 
Oppgaver

Aktuelt stoff