Aktualitet

Menneskerettighetsdagen 10. desember

Publisert: 03.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Somalisk mor og barn i flyktningeleir

Hvert år den 10. desember markeres FNs menneskerettighetsdag. Den har vært markert siden 1950 og skal rette søkelyset mot menneskerettighetsproblemer verden over.

Hva er menneskerettigheter?

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

Menneskerettighetene er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring som ble vedtatt den 10. desember 1948. Artikkel 1 i erklæringen sier at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

I Artikkel 2 kan vi lese at enhver har krav på alle rettighetene som er nevnt i erklæringen, uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Alle punktene i menneskerettighetserklæringen er viktige. De slår blant annet fast at alle har rett til liv og frihet, at ingen må holdes i slaveri eller utsettes for tortur, at alle har rett til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig domstol, rett til å bevege seg fritt, rett til å søke og ta imot asyl, rett til statsborgerskap, rett til tanke- og religionsfrihet, rett til arbeid og fritt valg av yrke, rett til utdanning og gratis elementær opplæring og rett til en levestandard som er tilstrekkelig når det gjelder helse, mat, klær og bolig.

MaliRett til undervisning står skrevet i menneskerettighetserklæringen.  

Les mer her: Hva er menneskerettigheter? 

Menneskerettighetsdagen

Menneskerettighetsdagen markeres på den samme datoen som menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. Den har vært offisiell FN-dag og har vært markert siden 1950.

I 2013 ble det markert at det er 20 år siden det ble opprettet en egen avdeling i FN med en egen høykommisær for menneskerettigheter. Opprettelsen av dette mandatet skapte et nytt fokus på kampen for menneskerettigheter.