Fagstoff

Vaajese

Prïhtjh-giebnie dållesne. Guvvie.

Iktesth mijjieh vaajesh soptsestamme: vaeresne, dålle-sijjien lïhke gosse lïegkedeminie, vïnhtsesne gosse gööleminie, daelvegi gåetesne j.n.v. Vaajese lea soptsese, jïh dan leah aalkoe jïh galhkuve. Dahkoe lea sjïere teeman bïjre jïh daamhtaj dåeriesmoeri bïjre. Vaajesen tjïelkes vuajnoe jïh gosse soptsestæjja vaajesem aktine sjïere vuekine soptseste guktie goltelæjjah sijhtieh goltelidh.

Vaajesh leah gellie tjuetie jaepieh jåhteme, jïh dah leah ovmessie dajvide vïedteldihkie. Vaajesh maehtieh sih «saatnan» årrodh, dan åvteste dah heannadimmiej bïjre soptsestieh mah kaanne heannadamme jïh dah muvhtide sjïere sijjide, persovnide jallh heannadimmide vïedteldihkie. Muvhth soptsesh leah dan gellien aejkien soptsesovveme guktie jïjnjh joekehts åådtjeme. Nimhtie seamma soptsese maahta sijjeste sæjjan joekehtadtedh. 

Myten vaajesh

Myten vaajesh lin aalkovistie histovrijen vaajesh. Maehtebe dejtie memoratine aaj gåhjodh. Memorate lea soptsese gusnie gie akt soptseste mah heannadamme gosse råakeme aelieh, saavjh, moenesjh jnv. 

Maadtoe-vaajesh

Dah eatnemem buerkiestieh goh sjïere gierkieh, vaerieh jïh aaj sijjie-nommh.

Histovrijen vaajesh

Histovrijen vaajesh soptsestieh mij heannadamme voenges sijjesne, dajvesne jallh rïjhkesne.

Baakoeh

maadtoe-vaajese

opphavssagn

Oppgaver

Aktuelt stoff