Aktualitet

Mer av det som virker, fra NDLA

Publisert: 27.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017
PhET-logo firkantet

Forskning viser at vi lærer bedre når vi jobber med interaktive simuleringer, og nå sørger NDLA for at norske skoleelever og studenter får betydelig bedre tilgang til simuleringer av høy faglig kvalitet.

PhET-teamet (2012)PhET-teamet (2012).  

PhET-prosjektet hos University of Colorado  har laget interaktive simuleringer for bruk i læringsarbeid siden 2002. Simuleringene fra PhET kjennetegnes av svært høy faglig kvalitet og dekker fagene fysikk, biologi, kjemi, geofag og matematikk. Prosjektet drives som en ikke-kommersiell stiftelse, og alle simuleringene leveres som åpne læringsressurser med frie lisenser. I praksis betyr det at de er gratis og kan brukes helt fritt.

Frihet til å eksperimentere

Det er ressurskrevende å lage gode interaktive simuleringer, og det krever langt mer enn bare gode programmeringskunnskaper. For å produsere en troverdig og anvendelig simulering må de som lager den, også ha god faglig kunnskap i det som skal simuleres, og fenomenet må kunne beskrives matematisk. Dette er noe som karakteriserer simuleringene fra PhET, og som skiller dem fra mange andre velmenende forsøk på å illustrere noe som er komplisert.

PhET-simuleringene har enkle og lett forståelige grensesnitt, og bak det som er synlig, ligger det en god matematisk modell som beskriver det aktuelle fenomenet korrekt. Det gjør at du som bruker har stor frihet til å eksperimentere.

Istedenfor å trykke på én knapp og observere et gitt utfall, kan du sette sammen og manipulere forsøket ditt på mange ulike måter. Det skal mye til for å gjennomføre to helt identiske forsøk, akkurat slik det er i den virkelige verden.

Dybden og kompleksiteten i PhET-simuleringene gjør at de er mer morsomme og inspirerende å jobbe med, og det gjør at du kan holde på med en og samme simulering lenge uten å gå lei.

(Artikkelen fortsetter under simuleringen.)

 

Hvorfor simuleringer?

En kunne kanskje tenke seg at simuleringer er en billig erstatning for å jobbe i et virkelig laboratorium eller med et skikkelig feltarbeid, og at simuleringer bare er et vikarierende motiv for å bruke datamaskiner i læringsarbeidet. Dette er ikke tilfellet.
I noen tilfeller er "ekte" labarbeid eller feltarbeid best, for eksempel når du skal tilegne deg spesielle ferdigheter. Men for den faglige forståelsen av fenomenet som studeres, vil en simulering ofte være bedre enn "ekte vare".

Simuleringer gir stor frihet til å eksperimentere helt uten å sette seg selv eller omgivelsene i fare. Alle sprø innfall er lov å teste, konsekvensen blir i verste fall at simuleringen må startes på nytt.

I mange tilfeller vil heller ikke labarbeid eller feltarbeid være tilstrekkelig, for eksempel når det ikke er mulig å teste fenomenet man studerer, eller når endringene skjer over så store skalaer at de er vanskelige å observere. Eksempler på dette er studier av isbreer eller effekten av klimagasser.

Når du lærer deg noe nytt og komplisert, bruker du gjerne analogier. Simuleringene fra PhET gir deg visuelle representasjoner av fenomener og er derfor til svært god støtte når du leter etter analogier.

Ny teknologi

Fram til nå har simuleringene til PhET blitt laget i programmeringsspråket Java. Dette er et språk som er godt egnet til å lage simuleringer, og det virker på mange ulike operativsystemer.

Men tidene endrer seg, og vi har fått nye typer datamaskiner som ikke fantes da PhET-prosjektet startet. Nå har vi nettbrett og smarttelefoner, og vi forventer så klart at simuleringene skal virke her også, noe java- og flashsimuleringer ofte ikke gjør.

Dette har PhET tatt inn over seg, og nå har de begynt å konvertere simuleringene til standarden HTML5. For deg som bruker betyr det at du kan stole på at simuleringene fra PhET vil virke nær sagt på en hvilken som helst digital enhet, og de vil fortsette å virke i all overskuelig framtid. NDLA bidrar med midler til PhET som skal gå til arbeidet med denne konverteringen.

Einar BergEinar Berg, NDLA.  

På norsk

En viktig forutsetning for at simuleringer skal bli brukt i grunnskole og videregående skole, er at de er tilgjengelige på norsk. I enkelte tilfeller kan det være et poeng å ha simuleringen på engelsk, for eksempel i et tverrfaglig opplegg hvor elevene skal øve seg på engelsk fagspråk, men som oftest ønsker vi at språklige barrierer ikke skal komme i veien for det faglige.

Misjonen til NDLA er å sørge for gode digitale læremidler på norsk, og derfor har NDLA-medarbeiderne Einar Berg og Rune Mathisen jobbet mye med å oversette hele PhET-nettstedet og de fleste simuleringene til bokmål. De er også i gang med oversetting til nynorsk og regner med at denne jobben er ferdig før sommerferien 2014.

 

Rune MathisenRune Mathisen, NDLA.  

Simuleringer og oppgaver

Mange av PhET-simuleringene er artige å jobbe med i seg selv, men for å få full effekt av dem bør det følge med oppgaver som har tydelige læringsmål. På nettsidene til PhET-simuleringene finner du også oppgaver som er laget av lærere over hele verden.

Det er en viktig og prioritert oppgave for NDLA å lage gode oppgaver som er relevante for norske læreplaner. På nettsidene NDLA.no vil du i løpet av vinteren finne flere oppgaver som er knyttet direkte til simuleringer fra PhET. Hvem sa at skoleoppgaver er kjedelige?

Relatert innhold

Generelt