Litterær tekst

Riepie

Rev ligger i snøen. Foto.  Daennie tjaalegisnie maahtah lohkedh man åvteste riepien veelkes siejpie-gietjie. Soptsese lea gærjeste "Lohkede saemien" maam Knut Bergsland jïh Ella holm Bull tjaaleme. Jaepien 1993 gærja trygkesovvi.

Riepie

 

Riepie lij ikth sualadamme naa jïjnjh bovtsh.

 

Doh jeatjah juvrh lin viehkiehtamme leekeme. Jïh dle krovhtem dle tseegkin.

Gosse dïhte bearkoe lij dle doelteme, dle dïhte riepie vaadtsa akten spoerjehke deavan nille jïh dle gylje:

"Dle maa manne vuajnam almetjh röövrigujmie jïh saejhtiejgujmie jis båetieh!"

 

Gaajhkh juvrh dan bïllijin, hajkelin varke edtjin tjïekedidh.

 

Njåemele jïh tjetskie hajkejigan akten krovhten nualan tjïekedigan. Numhtie dle tjïrrelgöötin dah altese bieljie-gietjieh. Jïh numhtie die leah dah tjeehpes daan biejjien aaj guktie åvtetje biejjieh.
Dïhte tjetskie dïhte golh båelti dam altese siejpie-gietjiem. Jïh numhtie die lea dïhte aaj tjeehpes.

 

Jïh dïhte riepie! Dïhte golh gaajhke bearkoem oktegh bårreli.

Baakoe

 Spoerjehke

 spåavroeh – snau, uten 

 vegitasjon