Litterær tekst

Faala jïh bovtse

Baikalsjøen syn mot sydøst. Foto.  

Daate soptsese lea Sibireste. Sig-Britt Persson jïh Liv Karin Joma lægan soptsesem jarkoestamme. Soptsese lea gærjeste Gïeline åahpanidh 3. Daennie soptsesisnie faala jïh bovtse gæmhpoeminie.

 

Faala jïh bovtse

Akte bovtse mearoegaedtie-bealesne gåatoeji. Dellie akte faala mearoste bovtsese gæljoeji.

– Å hoj, bovtse, edtjien veaksastalledh? Gie lea veaksahkommes, datne jallh manne?

- Jaavoe, månnoeh pryövoen veaksastalledh, bovtse jeahta.

 

Bovtse tåajjem kraeseste pruvnieldi jïh faala jis sjædtoeh mearoste provhki. Bovtse tåajjem åelkiej jïh tjeapohken bïjre beaja, jïh faala tåajjem jïjtje siejpien bïjre beaja. Dellie dah guaktah eelkigan giesedh. Faala mearose geasa jïh bovtse bæjjese tjahkese.

 

Faala siejpine mearose låaskele juktie sapte tsæjhtsa. Bovtse boelvide vååje bene juvlehte. Tåajje boerhkenasta. Faala mearose vualka – bovtse guhkiem tjahkese girtie.

 

Idtji bovtse dan mænngan mearoegaedtie-bealesne gååvnesh.

Oppgaver

Aktuelt stoff