Litterær tekst

Veartene dan stoerre

Inuittjente med en hund i hendene. Foto 

Daate soptsese lea gærjeste "Verden er så stor-urfortellinger" maam Tove Solum tjaaleme. Soptsese lea akte inuihte soptsese. Ööhpehtimmiedirektoraate lea tjaalegem jarkoestamme.

 

Veartene dan stoerre

Göökte gaalletjh ektesne årroejin. Akten biejjien dle dïhte akte geelle dan måbpan jeehti:
- Veartene stoerre.
- Men man stoerre? dïhte mubpie gihtji.

 

Naemhtie dah sijjen gieriehtsidie veeltin jïh fïere-guhten haaran mïnnijin. Dej gåmmah tjearoejin gosse tjoerin juakadidh, men gåabpegh geellebem dåeriedin jïh altese gierehtse-bealesne hajkin.

 

Jaepiej jaepiej fealadin. Gåmmah maanah åadtjoejin jïh maanah byjjenin. Mænngan dle maanah aaj maanah åadtjoejin, jïh nimhtie vijriebasse, goske göökte almetjetjïerth sjïdteme mah jïengen rastah fealadin.

 

Dah voestes gaalletjh båeries jïh hielsies sjïdtin. Ålmah idtjin vielie buektehth gieriehtsidie vuejedh, nyjsenæjjah idtjin vielie buektehth gierehtse-bealesne hajkedh. Men læjhkan guhkiebasse fealadin.

 

Minngemosth dle maam akt vööjnin mij svïhtji guhkene dubpene. Dah dan vööste vööjin jïh minngemosth dle gaavnesjin dennie sijjesne gustie ikth vualkeme.
- Veartene stoerre, dïhte voestes ålma jeehti.
- Stuerebe goh jeehkimh, dïhte mubpie vaestiedi.
Jïh dle sealadin.1 

Oppgaver

Aktuelt stoff