Fagstoff

Rovhtegen bïjre

Göökte stoerre gierkieh. Guvvie. 

Staaloe gellie saemien soptsesinie gååvnese. Daennie sæjrosne maahtah rovhtegen bïjre lohkedh. Tjaalege lea gærjeste "Staaloeh vienhtieh aske lea dålle" maam Kirsti Birkeland tjaaleme. Ella Holm Bull lea tjaalegem åarjelsaemien gïelese jarkoestamme.

 

Rovhtege lea åarjelsaemiej nomme staaloen gåmmese jïh dïejvese lea snuhtjeles, rånhtjoen, rööpseslaaketje vaerie.

Geelleben guelmesne lea, jallh sagke vïerrebe. Gellien aejkien ajve aktem tjelmiem åtna. Jalhts dïhte faagkan jïjnje, Nimhtie maahta dam olkese vaeltedh jïh oksen-såalkan nualan bïejedh jallh voessetjen sïjse rijtedh jïh beelhtesne utnedh gævnjan. Plïjhtjestahkem ruevteste åtna mejnie vïrrem njamma dej almetjijstie mejtie ij lyjhkh. Gosse plïjhtjestahkem daarpesje maahta dïsse ajve tjåarvodh jïh dallatjinie båata haelehten.

Rovhtege lea låvnohke jïh ij dïsse maehtieh jaehkedh, ij annje njårkoeh, guktie ij naan aejkien maehtieh daejredh gusnie Rovhtege lea jis ij leah tjelmiejgujmie dåeredeminie.

Mearan staaloem dåaroemisnie jallh nulliehtimmesne buvvin, die dålle dïhte Rovhtegem jamhkele.