Fagstoff

Pakkereiser

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trådløst internett i fly

Det er spesielle bestemmelser om markedsføring av pakkereiser i pakkereiseloven. Loven stiller bestemte krav om hva kundene skal ha informasjon om før det inngås avtale og før reisen starter.

Er turoperatørens informasjon god nok?Er turoperatørens informasjon god nok? 

Oppgave:

Like god informasjon?

 

Gå inn på nettsiden til minst to av turoperatørene Startour, Apollo, Ving. Velg et reisemål med stor turisme, for eksempel en storby eller en av Kanariøyene.

 

Les nøye informasjonen om reisemålet, transporten, innkvarteringen og andre forhold som er av betydning for valg av turoperatør.

 

Drøft: Hvem gir den tydeligste og lettest forståelige informasjonen?

 

Lenke til Reisegarantifondet:

www.rgf.no 


Krav om pass? Tilfredsstiller passets gyldighetstid kravet om reisemålet?Krav om pass? Tilfredsstiller passets gyldighetstid kravet om gyldighetstid på reisemålet? Det kan være ulike krav i ulike land.

Hva er en pakkereise?

Med pakkereise menes et tilrettelagt arrangement som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer:

  1. transport
  2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste
  3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering

Pakkereiselovens § 2-1 Pakkereiser   

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet.

Annonsering eller annen form for markedsføring av pakkereiser kan bare foretas når nødvendig reisegaranti er stilt. I markedsføringen fra en turarrangør skal det komme fram at reisegaranti er stilt.

Kataloger og brosjyrer

Kataloger og brosjyrer skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om pris, reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder. Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen.

Pakkereiselovens § 3-2 Opplysninger i kataloger og brosjyrer  

Før avtale inngås

Før avtalen inngås skal reisearrangøren gi kunden informasjon om avtalevilkårene og om viktige praktiske forhold som har betydning for pakkereisen.

Eksempler: pass, helsemessige formaliteter og lignende, krav om visum. Avtalevilkårene skal bekreftes skriftlig eller på annen tydelig måte. Hvis avtalen er inngått skriftlig, skal kunden ha utlevert kopi av den.

Pakkereiselovens § 3-3 Opplysninger som skal gis før avtale inngås  

Før pakkereisen tar til

I god tid før pakkereisen skal ta til, skal reisearrangøren gi kunden opplysninger om transportarrangement, forsikringsmuligheter og om hvordan kunden kan komme i kontakt med arrangøren under pakkereisen. Kundene skal også få navn og adresse på lokale representanter som de kan henvende seg til dersom det oppstår problemer. Det skal også oppgis hvordan pårørende, dersom kunden er mindreårig, kan komme i kontakt med arrangøren eller en lokal representant for arrangøren.

Pakkereiselovens § 3-4 Opplysninger som skal gis før pakkereise tar til