NDLA

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle et digitalt læremiddel for sørsamisk som førstespråk Vg1 SF og Vg2 YF for videregående skoles nivå. ...

Retorihken bïjre

Lohkh retorihken bïjre daennie sæjrosne.

Les mer

Båatsoe

Åvte-sæjroe kapihtelasse «Båatsoe».

Les mer

Filmh

Daate åvte-sæjroe teemese "Filmh".

Les mer

Tjaelemen bïjre

Tjaaleldh govlesadteme dellie datne lohkh jallh tjaalah. Lohkh vielie dan bïjre daennie sæjrosne.

Les mer

....
....
....
Kontakt oss