NDLA

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle et digitalt læremiddel for sørsamisk som førstespråk Vg1 SF og Vg2 YF for videregående skoles nivå. ...

Saemien filmestudije-aarkh

Interaktijve filmestudije-aarkh saemien filmi bïjre noerhtesaemien-gïelesne, åarjelsaemien-gielesne...

Les mer

Duedtie

Daennie sæjrosne maahtah duedtien bïjre lohkedh.

Les mer

Åehpiedehtemh jïh håalemh

Håaleme jïh åehpiedehteme jïjnjh hedtieh utnieh, dan åvteste gåabpegh edtjieh bïevnesh goltelæjjide...

Les mer

Kairós: reaktoe baakoe reaktoe tïjjese

Daennie sæjrosne maahtah baakoen Kairós bïjre lohkedh jïh håalemen bïjre lïeredh.

Les mer

....
....
....
Kontakt oss