Veiledning

Eleven som medieprodusent

Publisert: 04.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

elev som lager film  Slipp elevene løs!

Mange elever velger mediefag fordi de ønsker praktiske utfordringer og muligheter til å utvikle sine kreative evner. Læreplanene åpner for en slik måte å tilnærme seg faget på, men den tiden elevene har til rådighet til praktisk produksjon, er svært begrenset sammenlignet med de som velger det yrkesfaglige løpet medier og kommunikasjon.

Det er stor variasjon fra skole til skole når det gjelder hvilke verktøy og hva slags programvare elevene har til rådighet til medieproduksjon. Vi har derfor lagt vekt på at en del praktiske oppdrag skal kunne løses ved hjelp av enkel teknologi.

12 ulike verksteder

Verkstedsmenyen inneholder innføringstekster og veiledning som hjelper elevene i gang når de skal prøve seg som medieprodusenter. Felles for mange av verkstedene er at elevene skal jobbe som journalister, informasjonsarbeidere eller mediekritikere.

Arbeidsoppdragene har forskjellig vanskelighetsgrad. Noen lar seg løse på en eller to skoletimer, andre er ukesoppdrag eller prosjektoppdrag. Gjennom å jobbe i verkstedene skal elevene bli i stand til å møte de krav som stilles til praktisk-muntlig eksamen i MIK 2.

Fra praksis til teori

Det er lærernes oppgave å hjelpe eleven til å reflektere over egen praksis og å koble praktisk arbeid sammen med et teoretisk perspektiv.

Dette kan for eksempel gjøres slik:

 • Start med en aktuelt nyhetssak / en aktuell case. Du finner tips til slike saker på fagforsida eller Facebook-sida til MIK-faget.
 • Teoretisk innføring – bruk innhold fra verkstedet eller fagmenyen.
 • Underveisvurdering: Test forståelse og i hvilken grad elevene behersker fagbegrepene.
 • Praktisk arbeidsoppdrag. Ved større prosjektoppdrag bør elevene lage en produksjonsplan som godkjennes av lærer.
 • Presentasjon av produktet for klassen.
 • Refleksjon/egenvurdering, for eksempel i form av en kort refleksjonsrapport (skriftlig eller muntlig).
 • Sluttvurdering: Teoretisk refleksjonsoppgave med utgangspunkt i egen praksis og tilhørende teoristoff.