Oppgave

Temaoppgave: Opp, alle jordens bundne treller!

Publisert: 20.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Sovjetisk propagandaplakat for verdensrevolusjonen 1922

Internasjonalen

(utdrag)

 

Opp, alle jordens bundne trelle,
opp, I som sulten knuget har!
Nu drønner det av rettens velde,
til siste kamp det gjøres klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner,
opp slaver nu til frihet frem!
Vi intet var, men alt vi evner
til rydning for vårt samfunns hjem.

 

Kraftmast  

Kraftkrevende industri, en velsignelse eller en forbannelse?

 

Manipulert bilde av kraftmaster i Hardanger  

Industri og framtidsoptimisme

Modernitetens ukuelige og optimistiske framskrittstro kommer godt til syne i arbeiderbevegelsens syn på hva som vil løfte land og folk opp og fram. Fabrikker, kraftledninger og kraftstasjoner blei symbolene på et velferdssamfunn der alle skulle få tilgang til samfunnets goder – som bolig, sikker lønn og et godt utbygd helsevesen.

Arbeiderbevegelsens internasjonale kampsang, Internasjonalen, oppfordrer arbeidere i alle land til samhold, og til å tro på framtida. En norsk forfatter som skildrer arbeidernes livsvilkår og kampen for et bedre samfunn, er lyrikeren Rudolf Nilsen.

Drømmen om det klasseløse samfunnet

Dag Solstads roman Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (1982) handler om drømmen om den kommunistiske utopien. Gjennom en væpna revolusjon skulle arbeiderklassen overta makta og skape et klasseløst idealsamfunn.

Også filmen Gymnaslærer Pedersen (2006), som bygger på Solstads roman, skildrer det engasjementet og den framskrittsoptimismen som preget den kommunistiske bevegelsen i Norge på 1970-tallet. Vi møter gymnaslærer Pedersen og hans partifeller i AKP (m-l) i Larvik. Flere av hans venner og partifeller velger å forlate sine jobber som akademikere, ingeniører og leger for å jobbe i tradisjonelle industriarbeideryrker. De sjølproletariserer seg, i kampen for et bedre samfunn.

Glansbildet falmer

I overgangen fra et industrielt samfunn til et såkalt post-industrielt samfunn skjer det noe med vårt syn på framskritt og teknologi. Hvilke negative konsekvenser har utbygging av kraftstasjoner? Fører industri og fabrikker bare med seg velstand og framskritt? Og er arbeiderbevegelsen og den kommunistiske utopien veien å gå dersom man ønsker en rettferdig velferdsstat for alle?

I sangen Working Class Hero (1970) skildrer Beatles-legenden John Lennon (1940–1980) de mindre positive sidene ved arbeiderklassens liv.

Oppgaver

 

Kilder

Plakater 

 

Bildegalleri K&K   

 

Rolf Groven: 1972. Norsk nyromantikk  

 

Rolf Groven: Bevar Hardanger   

 

 

 

 

 

Gymnaslærer Pedersen – filmtrailer:

 

 

John Lennon: Working Class hero (tekst)  

 

Teksten til Internasjonalen finner du som nr. 4 på denne nettsida:

Internasjonalen  

 

Diktet Revolusjonens røst finner du på side 67 og diktet Den nye kamerat på s. 112 i den digitale boka


Rudolf Nilsen: Samlede dikt  

 

Oppgave 1

Studer Arbeiderpartiets valgplakat Vi bygger framtidens Norge fra 1945. Klikk deg deretter inn på Galleri K & K og les om bildeanalyse. Svar på følgende spørsmål:

 1. Hvordan er plakaten komponert? Bruk fagbegreper om komposisjon fra Galleri K & K.
 2. Hvilke virkemidler bruker Arbeiderpartiet i plakaten for å fremme framskrittstanken?

Oppgave 2

Sammenlikn valgplakaten med Rolf Grovens maleri 1972. Nyromantikk.

 1. Hvem er de to personene på bildet, og hvilket parti representerer de?
 2. Hvilke virkemidler bruker Groven i dette bildet? 
 3. Hvilket syn på teknologi, industri og framskritt kommer til uttrykk i dette bildet? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3

Ei av de store politiske sakene 2010/2011 var debatten om utbygging av kraftledninger i Hardanger. De såkalte "monstermastene" vakte enorme reaksjoner, både lokalt og nasjonalt. Regjeringa, med Arbeiderpartiet i spissen, blei svært hardt presset. Sammenlikn Grovens bilde Bevar Hardanger og Arbeiderpartiets valgplakat fra 1945.

 1. Hvilke symboler finner du i bildene?
 2. Hvilke følelser spiller de på?
 3. Hvilket syn på framskritt er disse to plakatene uttrykk for?
 4. Tror du valgplakaten fra 1945 hadde fungert i Arbeiderpartiets valgkamp i dag? Begrunn svaret.

Oppgave 4

Se filmtraileren til filmen Gymnaslærer Pedersen.

 1. Hvilket inntrykk gir traileren av den norske kommunistiske bevegelsens optimisme og engasjement?
 2. Hvordan forklarer Bokmålsordboka begrepet "sjølproletarisering"?
 3. Hva kan grunnen være til at flere akademikere valgte å sjølproletarisere seg på 1970-tallet?
 4. Hva sier dette om deres syn på framskritt?

Oppgave 5

Les sangteksten Working class hero av John Lennon.

 1. Hva kjennetegner en "arbeiderklassehelt" ifølge John Lennon?
 2. Er teksten optimistisk eller pessimistisk i synet på vilkårene for arbeiderklassen? Begrunn svaret ditt.
 3. Sammenlikn tekstene Internasjonalen og Working class hero. Hvilke kontraster i synet på framskritt kommer fram i de ulike sangtekstene?

Oppgave 6

Les tekstene til Revolusjonens røst og Den nye kamerat av Rudolf Nilsen.

 1. Hvordan skildres arbeiderklassens liv og kamp i disse dikta?
 2. Uttrykker dikta noen framtidsvisjon, i så fall hvilken?
  

 

Relatert innhold

Faglig