Oppgave

Temaoppgave: Kvinna – "det annet kjønn"

Publisert: 20.11.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Det annet kjønn

... det som gjør kvinnens situasjon så spesiell, er at hun – en fri og selvstendig skapning som ethvert menneske – oppdager og velger seg selv i en verden der mennene tvinger henne til å ta på seg rollen som den Andre.


Simone de Beauvoir

reklame for majones på 1920-tallet 

Det annet kjønn

I boka Det annet kjønn (1949) hevder filosofen Simone de Beauvoir (1908–1986) at mannen omtales og oppfattes som det primære – og "nøytrale" – kjønnet, mens kvinna reduseres til "det annet kjønn". Hun beskriver også hvordan kvinna lever i et avhengighetsforhold til menn, praktisk, økonomisk og emosjonelt.

Men et hovedpoeng for de Beauvoir er at dette forholdet ikke er biologisk betinga. Det er kulturelle og historiske faktorer som har skapt denne ubalansen mellom kjønnene. Om mann og kvinne anerkjenner hverandre som likeverdige – og frie – individer, kan maktkampen mellom kjønnene opphøre.

Retten til å bestemme over eget liv

Å velge sitt eget liv

Nora i Ibsens drama Et dukkehjem har blitt et globalt symbol for kvinnefrigjøring.

 

Den amerikanske skuespilleren Jane Fonda var aktiv feminist på 1970-tallet. Hun spilte Nora i filmversjonen av Et dukkehjem.

 

 

Også i skjønnlitteraturen har forfattere tematisert kvinners manglende frihet, og retten til selv å definere sine liv. Camilla Collett skreiv om dette allerede i Amtmandens Døttre – den første tendensromanen i norsk litteratur. Det Sofie mangler, er nettopp retten til selv å bestemme over eget liv og skjebne. Seinere blei Henrik Ibsens Nora-skikkelse i Et dukkehjem (1879) et ikon for kvinnefrigjøringen. Nora forlater mann og barn i et forsøk på å ta grepet om sitt eget liv. Ibsen måtte skrive om slutten da stykket skulle oppføres i Tyskland. Stykkets moral virket truende i 1879.

Et resultat av kampen for kvinners rettigheter på slutten av 1800-tallet er at den ytre og institusjonelle friheten gradvis øker. Men ytre frihet skaper ikke umiddelbart indre frihet. Sigrid Undset (1882–1949) og Cora Sandel (1880–1974) er forfattere som nettopp skildrer kvinner som slites mellom andres krav og egne forventninger; i rolla som mor, kjæreste, kunstner – og kvinne. Hvor frie er vi egentlig i valga vi tar? Hvilke konsekvenser får våre valg for omgivelsene våre?

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling for alle?

Skribent og artist Shabana Rehman har opplevd at det koster å være en fri stemme i det offentlige rom. Selv karakteriserer hun sjikanen som et forsøk på å kontrollere kvinners atferd.  

Kvinner har i dag kjempet seg til rettigheter på lik linje med menn, selv om likestilling fremdeles er et tema som skaper debatt. Dagens postmoderne kvinne er på mange måter frigjort, i alle fall i vår del av verden. Marianne i Erlend Loes (1969–) Tatt av kvinnen (1993) viser ingen tegn på undertrykkelse. Her er forholdet mer eller mindre snudd på hodet. Mannen er en tøffelhelt, som lar seg overkjøre av den sterke og dominerende kvinna som praktisk talt flytter inn i livet hans.

Romanen tematiserer spørsmål som: Har kvinna overtatt rollasom den som dominerer og definerer? Er det i dag mannen som har blitt det annet kjønn, i alle fall i kjærlighetslivet – ja i intimsfæren generelt?

Oppgaver

 

Kilder

Les s. 13–15 i den digitale boka

Simone de Beauvoir: Det annet kjønn  

 

Se intervjuet med Unn Conradi Andersen i programmet  Dagsnytt 18.

 

 

Les om Amtmandens Døttre i
Språk- og litteraturhistorisk tidslinje 

 

Les sluttscenen s. 89–93 i den digitale boka
Henrik Ibsen: Et dukkehjem 

 

Les kap. VIII (s. 82–87) i den digitale boka
Sigrid Undset: Jenny 

 

Les s. 83–85 i den digitale boka
Cora Sandel: Alberte og friheten 

 

Les første kap. (s. 7–11) i den digitale boka
Erlend Loe: Tatt av kvinnen 

 

Intervjuet med Shabana Rehman 

Les utdraga i kildelista og jobb med følgende oppgaver:

 

 1. Hvorfor er Simone de Beauvoir, i utdraget fra Det annet kjønn, kritisk til bruken av begrepet kvinne i betydninga kvinnelighet?
 2. Finn minst tre eksempler på hvordan Simone de Beauvoir mener kvinna reduseres til det annet kjønn.
 3. Se videoinnslaget med Unn Conradi Andersen. Hvorfor er hun kritisk til begrepet "kvinnelige forfattere"? Er det en sammenheng mellom det hun sier, og de Beauvoirs tanker om et første, "normalt", kjønn og et annet kjønn?
 4. Les den digitale boka om Amtmandens Døttre i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Hvordan tematiserer romanen kvinners manglende rettigheter?
 5. Hvorfor har Camilla Collett blitt en viktig person for norske kvinners rett til å bestemme over eget liv?
 6. Les slutten på Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Hvorfor forlater Nora mann og barn?
 7. Hva mener Nora med at hun "er først og fremst et menneske"?
 8. Les utdraget fra Jenny av Sigrid Undset. Hvilken indre kamp er det Jenny sliter med?
 9. Finn eksempler på at Jenny er henholdsvis ei fri og ei ufri kvinne. Virker Jenny frigjort? Hvorfor? / Hvorfor ikke? Begrunn svaret ditt.
 10. Hvordan reagerer Alberte, i utdraget fra Alberte og friheten av Cora Sandel, når hun oppdager at hun er gravid?
 11. Og hvordan reagerer mannen, Sivert, på graviditeten?
 12. Hvordan skildres vilkårene for arbeiderkvinnene med barn?
 13. Gi en karakteristikk av jeg-personen og Marianne i utdraget fra Tatt av kvinnen av Erlend Loe.
 14. Ta utgangspunkt i scener fra utdraget av Loes roman og diskuter påstanden: Mannen er i dag "det annet kjønn", i alle fall i intimsfæren.
 15. Lytt til intervjuet med skribenten Shabana Rehman. Hvorfor tror du enkelte nordmenn lar seg provosere av kvinnelige skribenter med innvandrerbakgrunn? Hva forteller dette om likestilling i Norge i dag?