Fagstoff

Om dette kapitlet

Publisert: 11.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Kjenner du igjen forfatterne?

Denne kollasjen viser portretter av sju kjente norske forfattere. Vet du navna deres? Og vet du om de hører hjemme i den romantiske eller realistiske tradisjonen?

Bildekollasj med sju portretter av kjente forfattere fra 1850-tallet og fram til i dag.  

Innhold

Et sentralt læreplanmål for Vg3 er at du skal kunne

 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng 

I dette kapitlet finner du lærestoff, videoklipp, tekster og oppgaver som dekker to viktige litterære tradisjoner – romantikk og realisme – på en grundig måte. Den tredje litterære strømninga som du kan lese om på NDLA, modernismen, har fått et eget kapittel.

Slik er kapitlet bygd opp

Fagstoffet er delt inn i ni delkapitler. Først får du en presentasjon av begrepene romantikk og realisme, og deretter følger vi litteraturhistoria og kulturhistoria kronologisk.

Arbeidsmengde

Du får neppe tid til å løse alle oppgavene i kapitlet. Læreren din setter sikkert opp en plan for arbeidet. I tillegg kan du kanskje velge noen tekster selv?

 1. Romantikken
 2. Realismen
 3. Poetisk realisme
 4. Det moderne gjennombrudd – kritisk realisme
 5. Naturalismen
 6. Nyromantikken
 7. Nyrealismen – en etisk realisme
 8. Sosialrealisme og magisk realisme
 9. Hysterisk realisme og kampen om virkeligheten

 

Fagstoff og oppgaver

Hvert av delkapitlene er organisert på følgende måte:

Tips

Les introduksjonstekstene til alle oppgavesidene i kapitlet. På denne måten får du skaffet deg god oversikt over sentrale litterære tradisjoner og forfatterskap.

 1. Fagstoff
 2. Oppsummeringsspørsmål til fagstoffet
 3. Ei eller to oppgaver der du kan fordype deg i fagstoffet og arbeide med relevante tekster
 4. Et temaoppdrag der du jobber litt bredere med et relevant emne. Her kan du finne tekster fra ulike perioder, men temaoppdragene tar utgangspunkt i en kjernetekst eller en forfatter fra delkapitlet.