Fagstoff

Formering hos fugler

Publisert: 05.02.2014, Oppdatert: 01.08.2017
Kopulasjon hos gråspurv

Dinosaurene døde egentlig aldri helt ut, men lever den i dag i dag som fugler. Fuglene, som altså er dinosaurenes etterkommere, har spredd seg over hele jorda og viser et stort mangfold av formeringsstrategier. Gjennom kompliserte paringsritualer og ved å legge ned mye energi og tid i egglegging, ruging og yngelpleie sikrer de avkommets og artens overlevelse.

Slik tror man dinosauren Bonitasaurus dinosaurs formerte seg og la egg i reir.Fuglenes forfedre er dinosaurer som utviklet evnen til å sveve. 

Dobbeltbekkasin hann som står å spiller.Dobbeltbekkasiner (Gallinago media) er polygame. Hannene samler seg på et lite område hvor de viser seg fram for hunnene. Hunnene besøker området (leken) og velger en hann som de parer seg med. Noen hanner kan få svært mange paringer, mens andre får få. 

Video: Paradisfugl forsøker å tiltrekke seg hunner.

 

Ærfuglhanne i praktdrakt.Ærfuglhann i praktdrakt. 

Samling av fugleegg i California Fuglene har utviklet mange ulike varianter av egg. 

Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicaria) har omvendte kjønnsroller. Hunnen er den mest fargerike. Her er et par på tundra i Alaska, USA. Arktis, arktisk dyreliv.Polarsvømmesnipen har omvendte kjønnsroller. Det er hunnen som i sine kraftige farger kurtiserer og forsvarer territoriet, mens hannen ruger ut eggene og mater ungene. 

Eggets anatomi.      Et egg har ytterst et skall som er forbausende sterkt, og som gir god mekanisk beskyttelse. Innenfor skallet er det fire hinner som beskytter fosteret:plommesekkhinna som dekker plommesekkenurinsekkhinna som lager en urinsekk hvor avfallsstoffer fra fosteret samles oppfosterhinna som danner en væskefylt sekk rundt fosteretskallmembranen, som egentlig består av to gjennomsiktige proteinmembraner, som dekker innsiden av skallet og beskytter mot bakterier 

Hva særpreger fuglene?

Fuglenes forfedre var dinosaurer som utviklet evnen til å sveve. I dag er fuglene de eneste virveldyrene som kan bevege seg i luften. Knoklene er hule, noe som minsker vekten. Et system av luftsekker og en svært hurtig hjerterytme sørger for effektiv gassutveksling og blodsirkulasjon. Som dyregruppe er fuglene en evolusjonsmessig suksess. De har spredd seg over hele jorden, tilpasset seg nesten alle miljøforhold og klarer å formere seg effektivt nesten over alt. I dag er det menneskenes ødeleggelse av naturlige habitater som er den største trusselen mot fuglene.

Paring og paringsadferd

Fuglene er særkjønnede. Begge kjønn har kloakk, som er en felles åpning for kjønns- og ekskresjonsprodukter. Hunnen har en eggleder og eggstokk på venstre side av kroppen, mens hannen har to testikler og to sædledere som munner ut i kloakkåpningen. Når fuglene parer seg, settes kloakkåpningene mot hverandre og sædceller blir overført til hunnfuglens eggleder (kloakk-kyss).

Bilde med påtegnet kjønnsorganer hos to pingviner som parer seg.Paring mellom fugler. 
Mange fugler utfører kompliserte og spektakulære paringsritualer før selve paringen finner sted. Paringsadferden kan omfatte forandring i fjærdrakt og farger, sang, spill, dans og bevegelser både på bakken og i luften. Paradisfuglene på Papua Ny-Guinea står i så måte i en særstilling. Selv om det finnes unntak, er det vanligvis hannfuglen som utvikler de mest praktfulle fargene og formene. Hunnen parer seg med hannen som har det mest imponerende utseendet og den mest overbevisende adferden. Dermed blir det hans gener som føres videre.

Kurtise mellom to knoppsvanerKurtise hos knoppsvaner. Knoppsvanene lever i monogame par. Noen fugler er monogame og holder sammen hele livet, mens andre er polygame og skifter partnere eller har flere partnere samtidig.


Egg og hekking

Fuglene viderefører krypdyrenes formering ved å legge egg og har utviklet en rekke størrelser, former og fargetegninger på egget. Akkurat som hos krypdyrene sørger egget for at fosteret får nok fuktighet under utviklingen.

Veverfugl med sitt unike reir som har gitt navnet til fuglen.Reir hos veverfugl.Noen fugler bygger kunstneriske reir, mens andre legger eggene direkte på underlaget. Hos den afrikanske strutsen, som har de største fugleeggene av alle, bygger flere hunner et felles reir hvor de legger eggene sine. Polarlomvien hekker i store kolonier på smale fjellhyller på Svalbard og andre steder i Arktis. Her er eggene så koniske at når de beveger seg, ruller de i en sirkel. På denne måten reduseres faren for at eggene faller ned fra de smale hyllene. Dette er bare to av en lang rekke tilpasninger som fuglene har utviklet for å sikre en vellykket formering.

Blåmeis og kjøttmeis er to arter i vårt nærmiljø som villig hekker i fuglekasser. Disse to småfuglene har ofte to kull hvert år der de kan få fram mellom åtte og ti unger per kull. Ved å sette opp fuglekasser kan vi hjelpe disse fuglene med formeringen.

Plansje som viser ulike reirtyper.Reirtyper. 

Yngelpleie hos rørsanger. Mor mater kyllingene.Yngelpleie hos rørsanger.

Yngelpleie

Når fugleeggene klekkes, er ikke ungene ferdig utviklet. Reir av lirype, (Lagopus lagopus) , nyklekte unger. Flakstadøy, LofotenHos lirypa er det høna som ruger, men både mor og far beskytter og gir omsorg til de nyklekte kyllingene. Hos arter som hekker på bakken, kan ungene ofte bevege seg omkring like etter klekking. Hos andre er ungene så små og hjelpeløse like etter klekking at de må pleies av foreldrene i flere uker før de blir flyvedyktige. I enkelte tilfeller er ungene sammen med foreldrene i et år eller mer etter klekkingen.

Fuglene legger ned mye tid og energi i yngelpleie. Ungene må mates hele døgnet, avfallsstoffer må fjernes fra reiret, og reiret må beskyttes mot fiender.

Oppgaver