Veiledning

Research og intervjuteknikk

Publisert: 14.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

 

Research handler om å sette seg godt inn i det temaet eller den saken intervjuet skal handle om. Velg riktig intervjuobjekt. Formuler åpne spørsmål og still oppfølgingsspørsmål. Sjekk alltid at den informasjonen du videreformidler, er korrekt.

Research

Research (undersøkelse) er en viktig del av forberedelsen til et intervju. Sett deg godt inn i det temaet eller den saken intervjuet skal handle om. Hvilke fakta finnes? Hvilke problemstillinger er aktuelle? Hvem mener hva? Hvordan kan man forvente at saken utvikler seg?

Deretter må du lete etter intervjuobjekter som kan kaste lys over saken. Det kan være en ekspert som vet spesielt mye om temaet, en person som mener bestemte ting om temaet, eller en person som har personlige erfaringer med temaet. Avtal intervjuet pr. telefon eller e-post på forhånd. Da må du fortelle i hvilken sammenheng intervjuet skal brukes, og hvor det eventuelt skal publiseres.

Før du intervjuer en person, bør du skaffe deg forhåndskunnskaper om intervjuobjektet. Hvilken rolle har personen i den saken du skal belyse? Hvilke kunnskaper sitter vedkommende inne med?

Noter hvordan navnet skrives, og hvilken tittel personen har. Be intervjuobjektet bekrefte at det du har notert, er riktig. Dersom du gjør lyd- eller videoopptak, bør du også sjekke hvordan navnet uttales.

Vinkling

En sak har mange sider. Du må bestemme deg for hvilken side dette intervjuet skal kaste lys over. Hold deg til den vinklingen du har valgt! Andre sider av saken kan du belyse i en annen sammenheng.

Forbered spørsmålene du vil stille. Tilpass dem slik at de passer til den informasjonen du kan forvente at intervjuobjektet sitter inne med. Det er ikke noe poeng å stille vaktmesteren spørsmål som bare rektor kan svare på.

jente som intervjuer gutt. Foto.Skriv ned spørsmålene du vil stille i intervjuet, på forhånd, men ha alltid øyekontakt med intervjuobjektet. 

Åpne og lukkede spørsmål

Et lukket spørsmål har ofte ja eller nei som svar. Det hender at vi ønsker å tvinge fram et tydelig ja eller nei, for eksempel fra en politiker. Men som oftest ønsker vi at intervjuobjektet skal gi oss mest mulig informasjon. Åpne spørsmål er spørsmål som inviterer intervjuobjektet til å fortelle med egne ord. 

I klippet fra NRK skole illustrerer Sofie forskjellen på de svarene man får når man stiller åpne og lukkede spørsmål:

  • Er det morsomt å jobbe i NRK skole? (lukket spørsmål)
  • Hvordan er det å jobbe i NRK skole? (åpent spørsmål)

Oppfølgingsspørsmål

Det er viktig å skrive ned de spørsmålene man har tenkt å stille, på forhånd. Men av og til kommer intervjuobjektet med informasjon du ikke hadde tenkt på da du forberedte intervjuet. Da må du være klar til å stille spontane oppfølgingsspørsmål. Jo mer du vet om saken på forhånd, jo enklere er det å følge opp det informanten sier.

Be gjerne om forklaring dersom du ikke forstår det intervjuobjektet forteller om. Det er vanskelig å gjengi noe man ikke helt har forstått.

Svein Tore Bergestuen har følgende tips i artikkelen Klare spørsmål er halve jobben :

  • Still åpne, nøytrale og presise spørsmål.
  • Spør om hvem, hva, hvorfor og hvordan.
  • Lytt nøye og frigjør deg fra manus.
  • Spør om eksempler, detaljer og bilder.
  • Hvis du ikke får svar – gjenta spørsmålet til du får svar.

Notatteknikk og ferdigstilling

Mange journalister noterer stikkord fra intervjuet på en blokk. Du kan også bruke en lydopptaker som støtte for hukommelsen. De fleste har en slik funksjon på mobiltelefonen. Skriv ned eller rediger intervjuet som fort som mulig etter at det er ferdig.

Noen intervjuobjekter ønsker å lese gjennom intervjuet før det går på trykk, eller se innslaget før det blir sendt. Det er vanlig å imøtekomme slike ønsker når du tillegger en person bestemte meninger. Men husk at intervjuobjektet ikke kan ”ta tilbake” det vedkommende faktisk har sagt og formulere det på nytt. Alle må stå for det de sier i et varslet intervju.

Lær mer

NRK skole har laget en egen håndbok for journalister. Her finner du blant annet tips til hvordan du kan lage videointervju med mobiltelefonen:

 I et portrettintervju kan du stille helt andre spørsmål enn i et saksintervju.

 

Relatert innhold