Fagstoff

Fagspråk

Publisert: 22.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

minixperten.logo.    

Innholdet på denne sida er henta fra kurset MiniXperten. Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen. MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold laga i Flash.

 

 

 

En skuespiller må beherske ulike språkkoder for å kunne spille en bestemt karakter på en troverdig måte.

 

Trond Brænne og Duc Mai-The t.h. spiller leger i teaterstykket vidd.Scene fra teaterstykket "Vidd": Nå avdøde skuespiller Trond Brænne og Duc Mai-The (t.h.) på legevisitt. 

 

Fagspråk og allmennspråk

Fagspråket er et arbeidsredskap for personer som jobber i et fagmiljø. Fagspråket stiller krav til entydighet og standardisering og benytter derfor ofte andre begreper enn dem vi kjenner fra dagligtalen.

Allmennspråket er det språket vi bruker til daglig. I allmennspråket er det mer rom for både å antyde og å være tvetydig. Her bruker vi ofte ord som kan forstås på flere måter.

Fagspråk "smitter over" på allmennspråket

Norge er i dag et komplisert samfunn der fageksperter i stor grad legger premissene for det som skjer med oss i dagliglivet. I media møter vi daglig eksperter som uttaler seg om dette og hint. Mange fagord glir derfor over i allmennspråket. Det som i går var typiske fagord, er i dag en del av dagligspråket vårt. Eksempler på dette er ord som stress, vitamin, økologi, infarkt, insulin, kompleks, frustrasjon, fusjon, empati og harddisk.

Mange vanlige språkbrukere kjenner seg lite hjemme i det fag- språket ekspertene bruker. Utstrakt bruk av ekspertspråk kan derfor føre til misforståelser, og det kan ekskludere vanlige folk fra å delta i samfunnsdebatten.

Store avisannonser ber deg søke jobb som:

 

  • Account Manager
  • Solutions Engineer
  • Senior Piping Support Designer
  • Completion Engineer
  • Endur Script Developer

Forstår du hvilke kvalifikasjoner bedriftene er på jakt etter?

Internasjonalt fagspråk

Noen fagspråk er mer internasjonale enn andre. Et godt eksempel på et slikt internasjonalt fagspråk er dataspråket. Språkrådet har i flere år arbeidet med å utarbeide ei dataordbok med norske ord som kan erstatte engelske begreper, men langt fra alle forslag har fått gjennomslag blant fagspesialister og brukere av datatjenester.

På 1970-tallet vedtok norske myndigheter og ledelsen i Statoil at arbeidsspråket i Nordsjøen skulle være norsk. Man var bekymra for at bruk av engelsk i oljevirksomheten ville få konsekvenser for språkutviklinga i store deler av norsk næringsliv. I dag er oljespråket i Nordsjøen et blandingsspråk der både norsk og engelsk er i bruk. Ordlister, skilt og håndbøker fins på både norsk og engelsk. Oljebransjen er derfor et eksempel på et domene (samfunnsområde) der to parallelle språk lever side om side.

 

Kommunikasjonsrådgiver Thorild Iversen forklarer hvordan fagspråk oppstår.

 

"Politikerspråk" er et eget fagspråk. Og virkninga er ekstra stor når noen står på Stortingets talerstol og bryter med det som er forventa:

 

 

Hvorfor bruker vi spesielle fagspråk?

Innenfor mange arbeidsfelt er det viktig å ha et presist og godt fagspråk for å unngå misforståelser som kan føre til uheldige eller farlige situasjoner.

På en oljerigg, et skip eller et sykehus vil et presist fagspråk være helt nødvendig for å kvalitetssikre arbeidet og for å ivareta krav som stilles til helse, miljø og sikkerhet. Fagspråket gjør kom- munikasjonen mer entydig og forståelig for dem som behersker koden, men det kan også virke ekskluderende på utenforstående.

Mange yrkesgrupper har utviklet en egen måte å snakke sammen på på arbeidsplassen. Et slikt gruppespråk kan signalisere at yrkesgruppa føler tilhørighet i et bestemt sosialt sjikt i samfunnet. Språkkoden til yrkesgrupper uten akademisk utdanning, altså de som kalles "gutta på gølvet", kan for eksempel signalisere en indre solidaritet og tilhørighet i arbeiderklassen.

Oppgaver

Generelt