Fagstoff

Trinn i HMS-arbeidet

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

HMS-arbeidet må drives systematisk og stadig fornyes. Arbeidstilsynet viser hvordan arbeidet kan legges opp trinn for trinn. Daglig leder i virksomheten har ansvaret, og arbeidstakerne skal delta i arbeidet.

Internkontroll
Opphavsmann: Kjell Rosland
 

 

 

Oppgave:
Systematisk HMS-arbeid

Gi eksempler, og drøft hva som er det viktigste i de ulike trinnene i systematisk HMS-arbeid.

 

Daglig leder har ansvar for å sette i gang HMS-arbeidet i samarbeid med de ansatte i virksomheten.Daglig leder har ansvar for å sette i gang HMS-arbeidet i samarbeid med de ansatte i virksomheten.
Fotograf: Corbis
 

 

RingpermerDokumentasjonen skal være systematisert, den skal oppbevares forsvarlig, og den skal være tilgjengelig.
Fotograf: Science Photo Library
 

 

Arbeidstilsynet, logo
Opphavsmann: Arbeidstilsynet
 

 

 

 

Oppfølging er viktig: Daglig leder har ansvaret for å følge opp, og arbeidstakerne har plikt til å melde fra om feil og mangler.Oppfølging er viktig: Daglig leder har ansvaret for å følge opp, og arbeidstakerne har plikt til å melde fra om feil og mangler. 

Hvordan gå fram?

Arbeidstilsynet viser hvordan arbeidet med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kan legges opp trinn for trinn:

  1. Igangsette
  2. Kartlegge
  3. Planlegge og prioritere tiltak
  4. Følge opp

Nedenfor presenterer vi hvert trinn. Du kan lese mer om dette på nettstedet til Arbeidstilsynet.

Lenke: Veiledning til internkontrollforskriften (fulltekst) 

Igangsette

Daglig leder for virksomheten skal starte arbeidet i samarbeid med arbeidstakerne.

Arbeidstakerne skal bidra med erfaringer og forslag til løsninger, for å sikre at rutinene stemmer med virkeligheten.

Det må settes konkrete, forpliktende mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Oppgaver, ansvar og myndighet må avklares. Personer med ansvar må også ha kunnskap og myndighet til å følge opp.

Kartlegge

Eksisterende dokumentasjon skal systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig. Eksempler på slik dokumentasjon er arbeidsavtaler, skade- og sykefraværsregistreringer, kursbevis for opplæring av verneombud, avtale om avfallshåndtering, brannvern og brannøvelser og renhold av arbeidslokaler.

Risikoanalyse er en viktig del av kartleggingen, spesielt første gang.

Lenke: Risikoanalyse  

Det er viktig å finne ut hvilke lover og forskrifter som gjelder for virksomheten og dens produkter og tjenester. Hvis du er i tvil, kan du kontakte Arbeidstilsynet eller benytte www.regelhjelp.no.

Planlegge og prioritere tiltak

Neste skritt er at den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakerne og deres representanter i samarbeid planlegger og prioriterer tiltak. Der det finnes verneombud og arbeidsmiljøutvalg, skal de benyttes.

Handlingsplanen skal være skriftlig og vise hvordan virksomheten vil fremme helse, miljø og sikkerhet. Den skal vise HVA som skal gjøres, HVEM som skal gjøre det, og NÅR det skal være gjort. Planen må gjøres kjent for alle som blir berørt.

Følge opp

Gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Planen brukes for å sikre at tiltakene blir gjennomført til rett tid.

Daglig leder har plikt til å følge opp at det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer. Det betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak blir gjennomført, og at ønskede resultater oppnås.

Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler og komme med forslag til forbedringer.

Det er viktig å lære av feil som blir gjort, og mangler som oppdages, slik at de ikke gjentas. Virksomheten skal ha en skriftlig rutine for hvordan man skal rette opp og hindre gjentakelse av feil og mangler.