Fagstoff

HMS innenfor transport

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Noen yrkesgrupper innenfor service og samferdsel har spesielle utfordringer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Her skal vi se litt på transport og yrkessjåfører. Uten transport – ingen varehandel! Innsikt i andre yrkesgruppers hverdag kommer godt med både i planlegging og i daglig arbeid.

Nitteberg TransportI transportyrker kan det være mye stress, lite søvn og ikke alltid den sunneste maten. Livsstilssykdommer er ikke uvanlig.
Fotograf: Karin Beate Nøsterud
 

 

Oppgave:
Livsstilssykdommer blant yrkessjåfører

Drøft hva som menes med livsstilssykdommer.

Hva tror du kan/bør gjøres for at yrkessjåfører skal bli mindre utsatt for livsstilssykdommer?

 

 

Gaffeltruck på lagerGaffeltruck på et lager. Risikoen for uhell og skader er svært stor ved bruk av truck.
Fotograf: Ole Christiansen
 

 

Oppgave:
Yrkessjåførdirektivet

Finn ut mest mulig om bakgrunnen for og innholdet i yrkessjåførdirektivet og yrkessjåførforskriften.

Drøft hva som kan gjøres for å redusere trafikkulykker der tunge biler er innblandet.

 

 

Rosa lastebilDet er strenge regler for kjøre- og hviletid for yrkessjåfører.
Fotograf: Karin Beate Nøsterud
 

Utfordringer i transport

Uregelmessig arbeidstid, søvn og hvile gjør at spesielt buss- og lastebilsjåfører er utsatt for typiske livsstilssykdommer. En undersøkelse som ble offentliggjort i 2011, tyder på at ansatte i transport og samferdsel trives dårligere på jobben enn folk i andre yrker.

Buss- og lastebilsjåfører har noen spesielle HMS-utfordringer. Mange i denne yrkesgruppa har et usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, uregelmessig døgnrytme og søvn og høyt stressnivå. Sjåførene rammes i stor grad av typiske livsstilssykdommer. Du kan lese mer om livsstilssykdommer her:

Lenke: Livsstilsykdommer 

Innenfor transport og kommunikasjon ble det i 2005 rapportert om 2 033 ulykker. Trafikkulykker med tunge kjøretøy fører ofte til alvorlige person- og materiellskader.

Transport av farlig gods/ADR på vei står i en særstilling og er regulert av forskrift om landtransport av farlig gods, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvaret for.

Bruk av truck, løftekraner og anleggsmaskiner medfører stor risiko på arbeidsplasser. Risikoen for klemskader og uhell ved bruk av truck er unormalt stor.

Du kan lese om HMS og internkontroll innenfor transport og logistikk her:

Hva er internkontroll? 

Yrkessjåførdirektivet

EU har innført et direktiv (yrkessjåførdirektivet) med krav om obligatorisk yrkesutdanning for å heve kompetansen hos yrkessjåførene på tunge kjøretøy (buss, lastebil over 3 500 kg) i hele Europa.

I Norge er dette fulgt opp med en egen forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften).

Heving av kompetansen skal bedre trafikksikkerheten og sjåførenes egen sikkerhet i forbindelse med jobben, også når kjøretøyet står stille.

Arbeidstid, kjøre- og hviletid

Mange trafikkulykker skyldes uoppmerksomhet fra trøtte sjåfører. Førere av tunge kjøretøy skal følge forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

For å kontrollere at reglene for kjøre- og hviletid blir overholdt, skal slike kjøretøy ha fartsskriver. Denne forskriften kommer i tillegg til de norske bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid (§ 10-4).

Lenke: Arbeidsmiljøloven § 10-4 

Tiltak

Krise- og beredskapsledelse

Det viktigste er å unngå ulykker. Men hvis ulykken først er ute, er det om å gjøre å begrense konsekvensene. NHO Transport har utarbeidet en håndbok i krise- og beredskapsledelse. Formålet er primært å forebygge ulykker, men også å forberede beredskapsledelsen i transportbedriftene på hvilke tiltak som må iverksettes når en ulykke først har inntruffet.

Lenke: Håndbok i krise- og beredskapsledelse 

Kompetanseløftet

Etter innspill fra NHO Transport i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet har Vegdirektoratet utviklet et opplæringstilbud for bussjåfører. Dette kompetanseløftet er sentralt i HMS-arbeidet. Det ser ut til at tiltaket virker, og det rapporteres om færre skader og lavere sykefravær.