Fagstoff

Dokumentasjon av internkontroll

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Internkontrollen skal dokumenteres i den formen som er nødvendig ut fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. På visse områder kreves det skriftlig dokumentasjon. Her skal vi se nærmere på hvordan tiltak innenfor internkontrollen skal dokumenteres.

En flåteRedningsøvelser og sikkerhetskurs sørger for at arbeidstakerne har nødvendige kunnskaper og ferdigheter i kritiske situasjoner.
Fotograf: Roger Hardy

Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfanget som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 

Internkontrollen skal dokumenteres i den formen som er nødvendig ut fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

 

Hva skal dokumenteres?

Krav til dokumentasjon

1. at de lovene og forskriftene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelige, og at bedriften har oversikt over de kravene som er særlig viktige for virksomheten

 

Ingen spesielle

2. at arbeidstakerne har tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

 

Ingen spesielle

3. at arbeidstakerne medvirker, slik at den samlede kunnskapen og erfaringen utnyttes

 

Ingen spesielle

4. at det er fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet

 

Skriftlig

5. at bedriften har oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

 

Skriftlig

6. at farer og problemer er kartlagt, og at en på bakgrunn av kartleggingen vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

 

Skriftlig

7. at det er iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av regler fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

 

Skriftlig

8. at det blir gjennomført en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

 

Skriftlig

Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.

 

 

 

Miniprosjekt: Dokumentasjon av internkontroll på skolen Utgangspunkt: Krav om skriftlig dokumentasjon Oppgave:   Gi eksemplInternkontrollen skal dokumenteres.
Fotograf: Ingar Storfjell
 

Miniprosjekt: Dokumentasjon av internkontroll på skolen

Utgangspunkt: krav om skriftlig dokumentasjon

 

Oppgave:

 • Gi eksempler, og drøft hva som er viktig for skolen din på punktene 4–8.
 • Skriv en kortfattet dokumentasjon for din skole for punktene 4–8.