Oppgave: Repetisjon

Åpen argumentasjon: Kan du fagbegrepene?

Publisert: 10.07.2013

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål

Vet du svara på spørsmåla nedenfor? I så fall har du arbeidet godt med kapitlet om argumentasjon!


 1. Hva vil det si å argumentere?
 2. Forklar begrepene standpunkt, argument og premiss.
 3. Hvilke tre krav bør vi stille til faktaargument?
 4. Vi skiller mellom åpen og skjult argumentasjon. Hva er forskjellen mellom de to argumentasjonsformene?
 5. I retorikken eller talekunsten bruker man begrepene etos, logos og patos i stedet for åpen og skjult argumentasjon.
  1. Hva ligger i de tre begrepene?
  2. Hvilket begrep svarer til den åpne argumenta-sjonen?
  3. Hvilke begreper svarer til den skjulte argumenta-sjonen?
 6. Når vi trekker logiske slutninger, setter vi opp premisser og trekker konklusjoner på grunnlag av dem. Gi et eksempel på
  1. ei god logisk slutning
  2. ei dårlig logisk slutning