Fagstoff

Majoritetsspråk og minoritetsspråk

Publisert: 01.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Minixperten logo    

Innholdet på denne sida er henta fra kurset MiniXperten, som er en del av nettstedet DialektXperten. Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen.

 

MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold laga i Flash.

 

 

Norske minoritetsspråk

Bente Ailin Svendsen. Foto. Språkforsker Bente Ailin Svendsen 

 

 

  

Elias Akselsen tilhører den minoritetsgruppa som kalles "De reisende". Her forteller han og dattera om romanispråket.

Norge – et land med mange språk

Norge har vært et flerspråklig samfunn i mange hundre år. Men innvandringa de siste femti åra har ført til at det språklige og kulturelle mangfoldet har økt. I dag snakker elever i norske skoler 150 forskjellige talespråk. Hver tredje skoleelev i Oslo er tospråklig eller flerspråklig.

Majoritetsspråk

Majoritetsspråket et det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i et land. Med offisielt mener vi at myndighetene bruker språket som administrasjonsspråk.

Noen land har kun ett offisielt språk, andre har flere. Sveits, Belgia og Finland er eksempler på land med to eller flere offisielle språk. Også i Norge har vi to offisielle språk: norsk og samisk. Norsk er majoritetsspråket, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk.

Minoritetsspråk

Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. I Norge er det i dag registrert mellom 150 og 200 ulike minoritetsspråk. De fleste av disse språka er nokså "nyinnvandra", men vi har også fire nasjonale minoritetsspråk i Norge: samisk, kvensk, romani og romanes.

Samene har status som urfolk i Norge. I tillegg fins det fem andre folkegrupper som har lang tilknytning til Norge og som derfor regnes som nasjonale minoriteter:

  • kvener
  • skogfinner
  • rom (sigøynere)
  • romanifolket (de reisende, tatere)
  • jøder

Språkmøter

Flerspråklig skilt. Foto.   

Norsk, samisk og kvensk lever side om side enkelte steder i Nord-Norge. Resultatet kan bli et blandingsspråk: Dialekten i Sappen i Nordreisa (ekstern)

Hva skjer når språk møtes?

Når folkegrupper med ulike språk har kontakt med hverandre over lang tid, kan det oppstå et kontaktspråk som henter elementer fra begge språka.

Pidginspråk er en forenkla versjon av majoritetsspråket hvor enkelte språkuttrykk fra minoritetsspråket er innblanda. Et eksempel på et slikt språk er russenorsk, som oppstod i forbindelse med pomorhandel (ekstern) i Nord-Norge.

Blandingsspråk brukes som betegnelse når språklige særtrekk fra to fullt utvikla språk blandes. Vi kan kalle romanispråket et blandingsspråk fordi det kombinerer eget ordtilfang med norsk grammatikk.