Fagstoff

Ekskresjon hos virveldyr

Publisert: 29.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Bever med kort nyrekanal

Alle virveldyr har nyrer som sørger for utskillelse av avfallsstoffer, og som opprettholder væskebalansen og konsentrasjonen av løste stoffer. Nyrene består av et stort antall ekskresjonsrør, nefroner, hvor urinen blir produsert. Hos mennesker er det cirka 1 million nefroner i hver nyre.

Forstørret kapillærnøste i Bowmans kapselFiltrering i Bowmans kapsel. Proteiner og blodceller holdes tilbake, mens vann og små molekyler passerer over til nefronkanalen.   

 

 

Tegning av nyre hvor et nefron er forstørret.Tegnet snitt gjennom menneskets nyre. I nyrene blir nesten alt vannet og de nyttige stoffene tilbakeført til blodet, mens avfallsstoffer og overskuddet av ioner skilles ut i den ferdige urinen.      

 

 

En ørkenrev med påtegnet nyrekanal.Ørkenreven har begrenset vanntilgang, men med ekstra lang nyrekanal kan den reabsorbere mye vann og skille ut konsentrert urin. 

Urinproduksjon

Urinproduksjonen starter ved at det dannes et filtrat av blodet. En liten arterie leder blod til hvert nefron hvor arteriolen splittes opp til et nøste av blodkapillærer. Blodtrykket presser væske over til Bowmans kapsel, som utgjør starten av hvert nefron. Filtratet ledes deretter gjennom nefronkanalene hvor væskens sammensetning blir sterkt endret gjennom aktiv sekresjon og reabsorpsjon.

Konsentrasjonen av løste stoffer i urinen

Alle virveldyr er i stand til å lage en urin hvor konsentrasjonen av løste stoffer er like stor eller lavere enn konsentrasjonen i blodet. På den måten kan de kvitte seg med et overskudd av vann.

Nærbilde av henles sløyfe hvor vann nyttige stoffer reabsorberes fra preurinen.Reabsorpsjon og sekresjon skjer hovedsakelig i de proksimale og distale tubili. Henles sløyfe sørger for å danne en konsentrasjonsgradient som gjør det mulig å reabsorbere vann fra samlekanalene og dermed oppkonsentrere urinen.Kun fugler og pattedyr er i stand til å produsere en urin som har en høyere konsentrasjon av løste stoffer enn hva blodet har. Dette er mulig fordi nefronene har et motstrømprinsipp som ved behov kan benyttes til å øke konsentrasjonen av løste stoffer i urinen. På denne måten kan de kvitte seg med et overskudd av ioner.

De gruppene av virveldyr som ikke er i stand til å oppkonsentrere urinen, må ha andre mekanismer for å kvitte seg med overskuddet av ioner. Hos fisk som lever i saltvann, skjer dette via gjellene, mens krypdyr og marine sjøfugler har spesialiserte saltkjertler.

Konsentrasjonen er tilpasset miljøet

Hos pattedyr er evnen til å oppkonsentrere urinen sterkt knyttet til det miljøet de lever i. Mennesker kan produsere en urin hvor konsentrasjonen av løste stoffer er omtrent fire ganger høyere enn i blodplasmaet, mens ørkenlevende dyr kan produsere en urin som er opptil 30 ganger mer konsentrert enn blodplasmaet. De kan dermed minimalisere vanntapet. Dyr som lever i ferskvann, slik som bever, trenger ikke å spare på vannet og har liten evne til å oppkonsentrere urin.

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff