Fagstoff

Ekskresjon

Publisert: 13.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Ekskresjonsorganer

Et dyr består i hovedsak av vann og oppløste stoffer. For at cellene skal fungere optimalt, må konsentrasjonen av de løste stoffene være konstant. Under forbrenningsprosessene i cellene dannes det avfallsstoffer som dyret må kvitte seg med. Det er ekskresjonsorganene som skiller ut stoffer og sørger for å opprettholde et stabilt indre miljø.

En struts "tisser".En struts tømmer seg for nitrogenholdig avfallsstoff (urinsyre). 

 

This node does not support insertion type thumbnail 

 

Rød blodcelle i tre ulike løsninger.Hvis avfallsstoffer hoper seg opp, eller hvis mengden av ioner avviker fra normalen, kan dette virke som giftstoffer i kroppen og føre til celledød.    

Funksjon

Dyr utveksler stoffer med det ytre miljøet de lever i. Oppgaven til ekskresjonsorganene er å opprettholde et konstant indre miljø. Dette krever at det må være en balanse mellom den mengden stoff som dyret tar opp fra omgivelsene, og den mengden stoff som utskilles.

Ekskresjonsorganenes viktigste oppgaver er å;

  • opprettholde konsentrasjonen av løste stoffer (ioneregulering)
  • opprettholde kroppens væskevolum (osmoregulering)
  • opprettholde en stabil pH i kroppsvæsken
  • fjerne avfallsstoffer fra forbrenningsprosesser i cellene
  • fjerne fremmede stoffer

Kroppens indre miljø

Kroppen hos flercellede dyr består av et stort antall celler som er omgitt av ekstracellulær væske. Dersom cellene skal fungere, må væsken som omgir disse, ha en stabil sammensetning av løste stoffer. Enhver endring i konsentrasjonene av løste stoffer i ekstracellulærvesken vil føre til en osmotiskOsmolaritet er et mål for mengden oppløst stoff i en løsning. Jo høyere osmolaritet, jo lavere vannkonsentrasjon Osmose er diffusjon av vannmolekyler gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran fra en løsning med høyere konsentrasjon av vann til en løsning med lavere vannkonsentrasjon.  Alternativ definisjon med et uttrykk for stoffkonsentrasjon: Osmose er diffusjon av vann gjennom en semipermeabel membran til en løsning med høyere osmolaritet. Osmose: Hvis man har to vannløsninger med ulik osmolaritet (saltbalanse), som skilles ved hjelp av en halvgjennomtrengelig membran, vil vannet flyte gjennom membranen slik at forskjeller i konsentrasjon blir utlignet.  transport av vann over cellemembranene. Cellene vil da enten ta opp vann og svelle eller miste vann og skrumpe. Dette kan føre til at cellene dør.

Under forbrenningsprosessene i cellene vil det hele tiden dannes avfallsstoffer.

Ekskresjonsorganene sørger for at nitrogenforbindelser og andre vannløselige restprodukter kontinuerlig blir skilt ut.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff