Fagstoff

Konkretisering av kompetansemål i produksjon

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 09.09.2013
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Å vurdere kompetansen ut fra ulike kompetansemål er ikke lett. Her finner du døme på konkretisering av disse i faget.

Læreplanen for faget produksjon har seksten kompetansemål, det vil si seksten underpunkter som gjør rede for hva du skal kunne i faget. Nedenfor er disse kompetansemålene konkretiserte og delt inn i svært god/ fremrangende kompetanse, nokså god/ god kompetanse og lav kompetanse.

Det er viktig at du vet hvilket kompetansemål du arbeider med, for da forstår du bedre hva som kreves av deg.

 

Kompetansemål

Karakteren 5 og 6: svært god / fremragende kompetanse

Karakteren 3 og 4: nokså god / god kompetanse

Karakteren 2: lav kompetanse

 1

Utvikle ideer til produkter og tjenester som grunnlag for egen produksjon og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov

Kan utvikle ideer til produkter og tjenester og beskrive tekniske løsninger, produksjonsløsninger og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov

Kan presentere og diskutere egne ideer, lage forslag til løsninger med tanke på egen produksjon og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov

Kan foreslå og beskrive et yrkesmessig relevant produkt ut fra egen idé

 2

Visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere

Kan visualisere egne ideer til ulike brukergrupper gjennom bruk av modeller, tegninger. Viser bredde og kvalitet i arbeidsprosessen.

Visualiserer egne ideer og løsningsforslag tilpasset en spesifikk brukergruppe

Gjennomfører en enkel visualisering av egen idé

 3

Konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt ut fra etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet

Drøfter arbeidsprosessen faglig og konkretiserer egne ideer for produktet, har realistiske løsningsforslag med tanke på etiske og estetiske normer, bestillinger, økonomiske, materielle rammer innenfor gitt tidsfrist

Begrunner faglig valg av produkt og løsning med vekt på etiske og estetiske normer. Løser oppgaven ut fra bestillinger og materialer innenfor  gitt tidsfrist.

Begrunner egen arbeidsprosess ut fra gitt tidsfrist for arbeidet

 4

Bruke relevante faguttrykk i samtaler og drøfting med kunder, brukere og kolleger

Har tilegnet seg og kan tilpasse bruken av relevante faguttrykk i samtale og drøfting med ulike mottakere

Bruker faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger

Kan bruke noen faguttrykk i samtale med kunder, brukere og kolleger

 5

Begrunne valg av produkt og arbeidsprosess ut fra ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester

Begrunner faglig valg av produkt og arbeidsprosess ut fra ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester

Begrunner valg av noen produkter og prosesser ut fra noen ulike interesser og behov

Kan nevne eksempler på hvordan ulike interesser kan virke inn på valg av produkter

 6

Gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender

Gjenkjenner, planlegger og produserer håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender

Beskriver ulike kulturelle, historiske og trendmessige trekk og lager enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til dette

Kjenner igjen og kopierer noen kulturelle og trendmessige trekk i produkter og tjenester

 7

Velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

Kan forklare og vurdere bruk av verktøy, materialer og teknikker til ulike formål og bruker dem på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

Velger verktøy, materialer og teknikker etter oppgaven, bruker dem på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

Bruker egnet verktøy og materialer på en trygg måte

 8

Utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet

Tar ansvar og bruker gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetskriterier i arbeid med grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan

Utarbeider en arbeidsplan der enkle kvalitetskriterier og helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt, og arbeider i tråd med denne

Beskriver enkle kvalitetskriterier og helse-, miljø- og sikkerhetskrav knyttet til en arbeidsplan og utfører arbeidet i tråd med dette

 9

Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

Drøfter og grunngir bruken av farge og formelementer ut fra fagteori når det gjelder det å skape forskjellige formuttrykk i produkter. Viser dette i praktisk arbeid.

Bruker farger og formelementer i praktisk arbeid der målet er å skape bestemte uttrykk i produkter

Bruker farge og formelementer tilfeldig i praktisk arbeid

 10

Lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon

Lager og bruker gode arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon som framstiller arbeidsproduksjon og produktutvikling

Lager og forklarer egne ideer ved hjelp av arbeidstegninger i arbeid med produktutvikling og produksjon

Lager målsatte skisser for egen produksjon
 11

Bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

Kan planlegge, tar vare på og bruker materialer på en best mulig økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

Kan bruke materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

Kan beskrive noen økonomiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til materialbruk

 12

Holder orden på arbeidsplassen og utfører daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner

Holder god orden på arbeidsplassen. Bruker utstyr på rett måte og utfører daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner.

Holder orden på eget utstyr og arbeidsplass. Bruker utstyret på rett måte og kan utføre vedlikehold på enkelt utstyr og verktøy.

Holder orden på egen arbeidsplass og bruker enkelt utstyr riktig

 13

Vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

Tar initiativ og vurderer sterke og svake sider i arbeidet som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

Vurderer sterke og svake sider i eget arbeid som ledd i å videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

Beskriver noen mulige forbedringspunkter i arbeidsprosessen basert på vurdering av eget arbeid

 14

Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Eksperimenterer målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Eksperimenterer med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Kan anvende et utvalg av teknikker, form, farge og materialer

 15

Beregne materialer for bruk til egne produkter og tjenester

Kan planlegge, vurdere og regne ut hvor mye materialer man trenger til egen produksjon og tjenester

Kan beregne hvor mye materialer man trenger til egen produksjon

Kan gjøre rede for bruk av materialer til egen produksjon

 16

Bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

Bruker fagrelaterte og digitale verktøy i praktisk arbeid på en nytenkende måte i håndverksprodukter og tjenester

Bruker fagrelaterte og digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter

Kan på en enkel måte bruke digitale verktøy

 

Relatert innhold

Kjernestoff