Fagstoff

Kvalitetssikringsprosessen

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Kvalitetssikring: Tekniker bruker ultralyd for å teste rørintegritet

Med kvalitetssikring mener vi ikke en prosess som vi blir ferdig med etter en viss tid. Vi blir aldri ferdig med kvalitetssikring, dette er en prosess som varer hele tiden!

Vi kan dele kvalitetssikringsprosessen inn i tre stadier:

  • kvalitetsplanlegging
  • kvalitetsstyring
  • kvalitetsforbedring

Kvalitetsplanlegging er det vi gjør før produksjon med planlegging og forberedelse for å unngå at avvik (feil) skal forekomme. Man planlegger aktiviteten og beskriver hvorledes alt skal utføres i en prosedyre. Vi kan gjerne kalle en prosedyre for en instruks eller arbeidsbeskrivelse.

Kvalitetsstyring er det vi gjør under og etter produksjonen for å sjekke at kvaliteten er oppnådd, og eventuelt å korrigere/reparere.

Gjennom og etter utførelse blir handlingene og resultatene dokumentert, det vil si skrevet ned ved kvittering, gjennom rapporter eller enkle sjekklister som blir oppbevart for ettertiden.

Etter en produksjonsserie eller et prosjekt ser man tilbake på hva som har skjedd, og ser om man kan forbedre noe til neste gang.

Dersom det oppstår avvik, blir det dokumentert (skrevet) i en avviksrapport der man prøver å finne årsaken. Deretter kan man ta stilling til hva som skal gjøres for å korrigere feilen i et kort perspektiv. Deretter ser man på hva man skal gjøre for å hindre at dette skal skje i framtiden. Kostnader ved avvik blir også registrert slik at bedriften kan styre etter dette.

Vi skal også merke oss at kontroll og overvåkning i forbindelse med kvalitetsstyring av produksjonen ikke betyr kontroll av de ansatte, men kontroll av produksjonsprosessen og produktene for å forbedre og effektivisere produksjonsprosessen, og for å forbedre kvaliteten på produktene! Dette vil sikre vår egen arbeidsplass og vår egen framtid!

På engelsk blir kvalitetssikringssystemet benevnt QA/QC som betyr: Quality Assurance / Quality Control. Vi har to ledd av QA og QC.