Fagstoff

Konkretisering av kompetansemål i kvalitet og dokumentasjon

Publisert: 19.06.2013, Oppdatert: 09.09.2013
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Å vurdere kompetansen ut fra ulike kompetansemål er ikke lett. Her finner du døme på konkretisering av disse i faget.

Læreplanen for faget kvalitet og dokumentasjon har sju kompetansemål, det vil si sju underpunkter som gjør rede for hva du skal kunne i faget. Nedenfor er disse kompetansemålene konkretiserte og delt inn i svært god/ fremrangende kompetanse, nokså god/ god kompetanse og lav kompetanse. 

Det er viktig at du vet hvilket kompetansemål du arbeider med, for da forstår du bedre hva som kreves av deg.

 

Kompetansemål

Karakteren 5 og 6: svært god/ fremragende kompetanse

Karakteren 3 og 4: nokså god/ god kompetanse

Karakteren 2: Lav kompetanse

1

Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Dokumenterer og kvalitetssikrer egen produksjon og kompetanse på en strukturert måte

Gjør rede for oppgaveløsning og prosessutvikling på en god måte Dokumenterer egen produksjon

Dokumenterer egen produksjon

2

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Tar initiativ, planlegger og ser mulighetene i forskjellige programvarer og andre digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid (f.eks. Photoshop, Illustrator, skriveog presentasjonsverktøy)

Planlegger og bruker noen programvarer og digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid

Bruker noen programvarer og verktøy i eget arbeid

3

Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

Ved hjelp av refleksjoner over eget og andres arbeid få en innsikt i og kan tolke hvilke trender som er i tiden, og finne fram til eget utviklingsbehov

Reflekterer over eget arbeid og sammenligner dette med andres med tanke på videre utvikling

Reflekterer over eget arbeid med tanke på videre utvikling

4

Gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet

Gjennomfører undersøkelser og vurderinger av behov for ulike tjenester og håndverksprodukter i markedet på en strukturert og kvalitetssikker måte

Gjennomfører undersøkelser av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet på en strukturert måte

Finner noen behov for håndverksprodukter gjennom enkle spørreundersøkelser

5

Presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg

Presenterer og gjør faglig rede for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg

Presenterer og gjør faglig rede for egne produkter med tanke på salg

Gjør rede for eget produkt på en enkel måte

6

Beregne pris på materialer, produkter og tjenester

Beregner kostnader for produkter og tjenester og fører et enkelt regnskap

Beregner kostnader for noen produkter og/eller tjenester

Utfører enkle prisberegninger
7

Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Beskriver og ser sammenhenger i kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Gir en oversikt over kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Nevner noen hovedtrekk i kultur- og håndverkshistorie og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Relatert innhold

Kjernestoff