Fagstoff

Sirkulasjon hos virvelløse dyr

Publisert: 24.06.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Virvelløse dyr

Det er stor variasjon i hvordan sirkulasjonssystemet hos virvelløse dyr er utformet. Hos enkelte dyregrupper mangler det helt, flertallet har et åpent, og noen har et lukket sirkulasjonssystem. Utformingen av sirkulasjonssystemet er blant annet tilpasset størrelsen på dyrene og aktivitetsnivået og dermed energiforbruket deres.

Tegning av indre anatomi hos insekt.Sirkulasjon hos insekter skjer i et åpent sirkulasjonssystem hvor hemolymfen transporterer næringsstoffer, avfallsstoffer og hormoner. Gasstransporten besørges hovedsakelig av trakésystemet. 

En tegnet reke med piler som illustrerer sirkulasjonen av hemolymfe.Hos krepsdyr passerer hemolymfen gjennom gjellene og sørger for gasstransporten. 

Tegning av anatomi hos snegl.Bløtdyr (snegl) med åpent blodkarsystem. 

Enkel skisse av lukket sirkulasjonssystem.  

Tegnet tverrsnitt av to segment hos meitemark.Leddormens anatomi. Meitemarken har lukket blodkarsystem med ryggåre, bukåre og ringårer med hjelpehjerter. Kroppen er delt i mange like segmenter (ledd) som har ringårer, ganglion og metanefridier.

Alle leddyr har et åpent sirkulasjonssystem

Insektene har en hovedblodåre som ligger langs ryggsiden. Bakre del av hovedblodåren fungerer som et pulserende hjerte som pumper hemolymfeHemolymfe er en væske som ivaretar funksjonene til blod og lymfe hos virvelløse dyr med åpent blodkarsystem. Hemolymfen transporterer blant annet næringsstoffer, avfallsstoffer, vann og hormoner. Hos dem som ikke har trakeer, transporterer hemolymfen også gasser (oksygen og karbondioksid).Hemolymfen finnes i hele dyrets kropp og følger delvis et årenett, men mesteparten er fritt i kroppshulen. Hos insekter finnes et årenett for hemolymfe særlig i beina og i vingene.Insektlarver som lever i vann, har rødfarget hemolymfe fordi den inneholder hemoglobin. Hemolymfen til krepsdyr inneholder hemocyanin som er kobberholdig og gir hemolymfen en blå farge. ut i kroppen. Hemolymfe føres tilbake til hjertet gjennom ventilåpninger med klaffer som sørger for enveistransport av væske. Store krepsdyr, som reker, har et lignende sirkulasjonssystem. Det er likevel en viktig forskjell mellom insekter og krepsdyr:

  • Skisse av insekt med åpent sirkulasjonssystem. Hos insekter bidrar ikke hemolymfen til transport av gasser fordi insektene har et trakésystem som transporterer oksygen og karbondioksid mellom omgivelsene og cellene.
  • Krepsdyr har imidlertid gassutveksling i gjellene, og hos disse er hemolymfen viktig for transport av gasser. Hemolymfen må passere gjellene før hjertet på nytt pumper den ut i kroppshulrommet.

Bløtdyr – åpent og lukket

Fire bløtdyr i collage: Blåskjell, blekksprut, brunskogsnegl og lungesnegl med skall. De fleste bløtdyrene De fleste bløtdyr er marine arter, men noen lever også i ferskvann og på land.Fellestrekk er at de har en uleddet myk kropp, ofte omgitt av en kappe / et skall. Den bløte huden er oftest rik på slimkjertler. En muskuløs fot brukes til bevegelse og graveredskap.Bløtdyr er en artsrik rekke i dyreriket. Den omfatter dyr med svært forskjellig bygning. Det finnes antakelig cirka 120 000 arter, men alle er ikke beskrevet.Eksempler: leddsnegler, sjøtenner, blekkspruter, muslinger og snegler. har åpent sirkulasjonssystem. Til forskjell fra leddyrene har mange bløtdyr et velutviklet hjerte som pumper hemolymfen rundt i kroppen.

Blekkspruter skiller seg fra andre bløtdyr ved at de har et lukket sirkulasjonssystem med arterier, kapillærer og vener. Blod og vevsvæske er dermed atskilt, og sirkulasjonssystemet ligner det vi finner hos virveldyrene. De har et relativt høyt blodtrykk og kan regulere fordelingen av blod til ulike organer. Det velutviklede sirkulasjonssystemet hos blekkspruter er en tilpasning til et høyt aktivitetsnivå som krever et stort energiforbruk.

Leddormer – lukket

De fleste leddormer, som meitemark, har et lukket sirkulasjonssystem. Det består av en ryggåre som leder blodet framover mot hodet, og en bukåre hvor blodet strømmer i motsatt retning.
En meitemark hvor fremre del viser snitt gjennom sirkulasjonssystemet. Forgreininger fra de to blodårene fører blod til hud, tarm og ekskresjonsorgan, hvor det skjer gassutveksling, opptak av næring og utskillelse av avfallsstoffer. Leddormer har ikke ett avgrenset hjerte. Ryggåren fungerer som hjerte ved å skape pulserende bølger som pumper blodet framover. Ryggåren og bukåren er knyttet sammen av fem par blodårer som fungerer som «tilleggshjerter».

 

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Aktuelt stoff