Fagstoff

Sirkulasjon

Publisert: 24.06.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Kyllingembryo

Alle dyr tar opp næringsstoffer, skiller ut avfallsprodukter og utveksler gasser med omgivelsene. Disse stoffene kan transporteres ved diffusjon hos små dyr der avstandene er svært korte. Hos større dyr er avstandene lengre, og diffusjon av stoffer vil gå for sakte. De fleste flercellede dyr trenger derfor et transportsystem for å frakte både gasser og andre stoffer. Transport av stoffer over lange avstander ved hjelp av en væske kaller vi sirkulasjon.

Sirkulasjonssystemet hos ku. Illustrasjon.Sirkulasjonssystemet hos ku. 

Glassmanter. Foto. Nesledyr, slik som glassmaneten, mangler sirkulasjonssystem. All transport inn og ut av maneten foregår ved diffusjon gjennom cellemembranen hos enkeltcellene. 

Raudåte, pelagisk reke, brunsnegl, blåvinge, meitemark og edderkopp. Kollage. Virvelløse dyr som hoppekreps, reker, snegler, sommerfugler, muslinger og edderkopper har åpent blodkarsystem. 

Blodårer som er åpne i endene. Illustrasjon. Generell skisse av åpent sirkulasjonssystem. 

Åpent sirkulasjonssystem er mindre effektivt enn lukket fordi

  • trykket er lavt, og tilbakeføring av væske til hjertet skjer langsomt.
  • muligheten til å regulere fordelingen av hemolymfe til ulike organer er liten.
  • det er liten mulighet til å endre hastigheten på oksygentransporten til cellene siden væsken strømmer fritt i kroppshulen.

Image showing the thumbnail for content named \"Sirkulasjon – utvikling av lukkede kretsløp\"Utvikling av lukkede kretsløp 

Ekorn som hopper med en nøtt i munnen. Foto. I et lukket sirkulasjonssystem kan blodet fordeles til ulike organer etter hvilket behov det er for oksygen og næringsstoffer. Når et ekorn er i aktivitet, vil det for eksempel få økt blodtilførsel til musklene.

Funksjon

Hovedoppgaven til sirkulasjonssystemet er å bidra til rask transport over lange avstander. Det som transporteres, er:

  • oksygen fra respirasjonsorganene til cellene
  • karbondioksid fra cellene til respirasjonsorganene
  • næringsstoffer fra fordøyelsessystemet til cellene
  • avfallsstoffer fra cellene til ekskresjonsorganene
  • hormoner fra produksjonsstedet til målcellene
  • hvite blodceller og antistoffer for immunforsvaret
  • varme fra kroppskjernen til kroppsoverflaten

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper

Alle encellede dyr og enkelte flercellede dyr, som svamper, nesledyr og flatormer, mangler et sirkulasjonssystem.

Diffusjon av gasser hos flatorm. Illustrasjon. Diffusjon hos flatorm. Hos disse skjer all utveksling av stoffer mellom cellene i kroppen og dyrets omgivelser ved diffusjonDiffusjon. Konditorfargen har fordelt seg jevnt i vannet i løpet av et døgn. Det var ingen strømninger i vannet da forsøket startet.       Bevegelse MED og MOT konsentrasjonsgradienten.  Diffusjon er spredning av et stoff i gass eller væske fra høy til lav konsentrasjon, slik at stoffet blir jevnt fordelt i det rommet som er tilgjengelig.Diffusjon går alltid med konsentrasjonsgradienten og kan også foregå gjennom halvgjennomtrengelige membraner med partikler som kan passere fritt.Eksempler: en lukt brer seg i et rom, og sukker fordeler seg etter hvert i teen, uten at du rører.KonsentrasjonsgradientEn forskjell i konsentrasjonen kalles en gradientBevegelse MED gradienten går fra der det er mye, til der det er lite av stoffet. Transport med gradienten skjer passivt ved diffusjon.Bevegelse MOT gradienten går fra der det er lite til der det er mye av stoffet.Transport mot gradienten krever energi og blir kalt aktiv transport.. De fleste flercellede dyr må imidlertid transportere stoffer over så lange avstander at diffusjonen går for sakte. Disse har derfor utviklet et sirkulasjonssystem. Et sirkulasjonssystem består av en sirkulerende væske, et kanalsystem som leder væsken rundt i kroppen, og en eller flere pumper som opprettholder væskestrømmen. Vi skiller mellom to hovedtyper av sirkulasjonssystem, åpent og lukket.

Åpent sirkulasjonssystem

De fleste virvelløse dyr Virvelløse dyr er en samlebetegnelse på alle dyr som verken har virvelsøyle eller ryggstreng. Blant disse er bløtdyr, leddyr, leddormer og flatormer. har et åpent sirkulasjonssystem. Den sirkulerende væsken pumpes ut fra hjertet til arterier som ender direkte i kroppshulrommet uten å danne en forbindelse med kapillærer og vener. Væsken vil derfor strømme fritt i kroppshulrommet, og blandes med vevsvæsken. Den sirkulerende væsken som omgir cellene, kalles hemolymfeHemolymfe er en væske som ivaretar funksjonene til blod og lymfe hos virvelløse dyr med åpent blodkarsystem. Hemolymfen transporterer blant annet næringsstoffer, avfallsstoffer, vann og hormoner. Hos dem som ikke har trakeer, transporterer hemolymfen også gasser (oksygen og karbondioksid).Hemolymfen finnes i hele dyrets kropp og følger delvis et årenett, men mesteparten er fritt i kroppshulen. Hos insekter finnes et årenett for hemolymfe særlig i beina og i vingene.Insektlarver som lever i vann, har rødfarget hemolymfe fordi den inneholder hemoglobin. Hemolymfen til krepsdyr inneholder hemocyanin som er kobberholdig og gir hemolymfen en blå farge..

Indre anatomi hos edderkopp, med synlig ryggåre. Illustrasjon. Edderkopp med åpent blodkarsystem. Hemolymfen fra kroppshulen samles i ryggåren, hvor klaffer bestemmer retningen.   All utveksling av stoffer mellom celler og hemolymfe skjer ved diffusjon. Hemolymfen strømmer tilbake til hjertet gjennom ventilåpninger med klaffer som sørger for enveistransport av væske.

Sammensetningen av hemolymfen endres når den transporteres mellom kroppshulrommet og hjertet. Dette fordi næringsstoffer tas opp fra fordøyelsessystemet, avfallsstoffer fjernes i ekskresjonsorganene, og gasser utveksles i respirasjonsorganene.

Vingesneglen har åpent blodkarsystem (video).I åpne sirkulasjonssystem vil den sirkulerende væsken utgjøre en stor andel av dyrets kroppsvolum.

Det er mange begrensninger som gjør at åpne sirkulasjonssystemer er mindre effektive enn lukkede sirkulasjonssystem. Se tre punkt i lista.

 

Lukket sirkulasjonssystem

Alle virveldyrVirveldyr er en fellesbetegnelse på dyr som har en virvelsøyle eller en ryggrad. Virveldyrene omfatter fisk, amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr.   med unntak av kjeveløse fisker, har et lukket sirkulasjonssystem. Det samme gjelder enkelte virvelløse dyr som for eksempel meitemark, blekkspruter og pigghuder.

Fisk med påtegnet forenklet sirkulasjonssystem. Illustrasjon. Forenklet tegning av lukket blodkarsystem med enkelt kretsløp og todelt hjerte i fisk. Hos virveldyr transporteres blodet i et lukket kanalsystem bestående av elastiske blodårer. Fra hjertet pumpes blodet ut i arterier som forgreines til stadig tynnere blodårer før de ender i et nettverk av kapillærer. I kapillærene utveksles stoffer mellom blodet og cellene ved diffusjon. Fra kapillærene strømmer blodet over i vener som leder blodet tilbake til hjertet. På denne måten holdes blodet adskilt fra vevsvæsken, og de to væskene har en svært ulik sammensetning.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig