Fagstoff

Atferd hos dyr

Publisert: 18.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Fregattfugl

Hva er det som gjør at dyr gjør det "rette" til rett tid? Hvilke faktorer i omgivelsene stimulerer til den bestemte atferden? Er det miljøet eller genene som styrer atferden? Nøkkelen til evolusjonær suksess er å ha en atferd som øker sjansen for å overleve, og sikre tilgangen på partnere slik at man får avkom som fører egenskapene videre.

Karikatur av Konrad LorenzKonrad Lorenz (1903–1989) regnes som en av grunnleggerne av etologi. Han var spesielt opptatt av instinkter og hvordan dyr gir en respons på ett bestemt stimuli (preging).     

Rødnebbterne som flyr mot den blå himmelen.Fugletrekk er en respons på endringer i tilgangen på mat, habitat, vær og antall timer med dagslys. Rødnebbternen har den lengste migrasjonsruten i verden. Den flyr fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen i løpet av et år. Ingen andre organismer opplever så mange timer med dagslys i løpet av et år som rødnebbternen siden den har dagslys hele døgnet både når den befinner seg i Arktis og i Antarktis.    

ulv som sitter og ulerUlv forsvarer reviret (territoriet) overfor andre ulver. Grensene markeres med lukt (urin) samt lyd i form av ul og hyl.      

Surikat som speider etter farerSurikater er sosiale rovpattedyr som har speidere som ser etter farer når de er ute og samler mat. Oppdager speideren en fare, lager den et alarmsignal for å varsle de andre om faren.    

Atferd og tilpasning

Atferd hos dyr er noe som har opptatt mennesket gjennom årtusener. Det var viktig å skaffe seg kunnskap om dyrenes atferd for å få utnyttet miljøet rundt seg på en hensiktsmessig måte, for eksempel for å bli bedre til å jakte og temme dyr til husdyrhold. I tillegg har vi nok også vært drevet av ren nysgjerrighet. Kunnskapsbehovet har økt med tiden, og dette har ført til egne fagdisipliner innen biologi. Etologi er studiet av dyrs atferd i sine naturlige miljøer (noen ganger i laboratorier under kontrollerte forhold).

Hva vil det si å studere atferd? Det handler om å se på hvordan dyr oppfører seg og handler, hvorfor de gjør som de gjør, hvilke mekanismer som ligger bak disse atferdene, og hva som utløser responsen. Alle typer atferder blir utløst av en eller annen form for stimulering.

To orrhaner som slåss om orrhønas gunstOrrhaner i kamp om hunnene.Dyr har et bredt spekter av atferder tilpasset mange ulike situasjoner. Det kan være atferd som gjør at de unngår å bli spist, atferd som øker sjansen for å få en partner og atferd som øker sjansen for å skaffe seg mat.

I et evolusjonært perspektiv vil atferd utvikles ved naturlig seleksjon dersom:

  • det er variasjon i atferden hos de ulike individene
  • atferden er arvelig
  • det er forskjeller i «fitnessEt individs "fitness" beskriver det relative bidraget det gir til en populasjons genbasseng.Fitness er et mål på reproduktiv suksess og avspeiler både overlevelsesevne og formeringsevne. Begrepet beskriver individets evne til å få avkom, sett i forhold til andre individer i populasjonen.Individer med høyest fitness er best tilpasset miljøet de lever i, og lykkes i å føre flere av sine gener videre til neste generasjon, sammenlignet med individer med lav fitness. Populasjonen som helhet vil dermed bli bedre tilpasset miljøet gjennom naturlig seleksjon.Fitness er et relativt begrep; individs fitness vil alltid gjelde et bestemt miljø. Dermed kan et individs fitness være lavere eller høyere i en annen populasjon og i et annet miljø.» mellom ulike atferder

Fitness vil si at naturlig seleksjon favoriserer atferd som øker evnen til å overleve og reprodusere (få avkom). Dette gjør at atferden vil selekteres og nedarves til kommende generasjoner.

Genetikk eller miljø

Historisk sett har det vært vanlig å skille mellom instinkterEn atferd som er lik hos alle individer av samme art og ikke tillært hos enkeltindividene. og tillært atferd. Før oppfattet man det slik at instinkter var under genetisk kontroll, mens lært atferd var bestemt av miljøet.

Etter hvert har det blitt klart at det er en genetisk og miljømessig komponent ved all atferd, siden evnen til å lære i seg selv nedarves. Atferd skyldes et samspill mellom arv og miljø. All atferd befinner seg derfor et sted mellom instinkt og miljø og er aldri bare det ene eller det andre.

Hva, hvordan og hvorfor?

Når man studerer dyrs atferd, er det to typer problemstillinger man vurderer: proksimate og ultimate problemstillinger. Proksimate problemstillinger er knyttet til mekanismene som gjør en gitt atferd mulig (hva- og hvordan-spørsmål), og omfatter også individuell variasjon i atferd. De ultimate problemstillingene handler om den evolusjonære historien bak atferden og årsaken til denne. Man studerer da prosesser i populasjonene som igjen kan fortelle noe om hvorfor (hvorfor-spørsmål) ulike arter har ulik atferd.

Illustrasjon av ultimate og proksimate årsaker bak fuglesang  

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff

Aktuelt stoff for