Fagstoff

Kvalitetsvern ved pakkereiser

Publisert: 22.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Mann med hodetelefoner

I Norge reguleres kjøp av pakkereiser av pakkereiseloven, som gir reisende rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandører ikke leverer det som er lovet. Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet, som gir kjøpere av pakkereiser en viss kvalitetsgaranti.

BarentsburgTurister på pakkereise til Svalbard.
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen
 

 

Pakkereise – et arrangement som er tilrettelagt på forhånd, og som inkluderer transport, innkvartering og/eller andre turisttjenester

 

Revisjon – kontroll, ettersyn og forbedring

 

NB! Reiselivsmedarbeidere bør ha god kjennskap til pakkereiseloven!

 

 

Oppgave:
Flyselskapet går konkurs

Du har kjøpt en reise med et flyselskap tur-retur Oslo-Aten. Mens du er i Aten, kommer det en beskjed om at flyselskapet er konkurs.

  • Har du krav på refusjon av utlegg til flybillett hjem til Norge?
  • Hva er hovedkravene for refusjon fra Reisegarantifondet?

 

Refusjon – tilbakebetaling, godtgjøring

 

 

Naturkatastrofer, for eksempel jordskjelv, gir rett til avbestilling.Naturkatastrofer, for eksempel jordskjelv, gir rett til avbestilling.
Fotograf: Marco Dormino
  

 

Oppgave:
Rett til avbestilling?

Du er kjent med at det er krigshandlinger i nærheten av et reisemål. Men du tar sjansen på at urolighetene vil gi seg før du skal reise, og bestiller billetter.

Når tidspunktet for avreisen nærmer seg, har urolighetene tiltatt. Du bestemmer deg da for å avbestille reisen, og ber om å få betalingen for reisen tilbake.

  • Har du rett til avbestilling og krav på å få pengene tilbake?
  • Begrunn svaret.

Pakkereisedirektivet

EU-direktivet om pakkereiser har forbrukerbestemmelser om pakkereiser (pakkeferier og pakketurer). Det omfatter bare reiser som varer i mer enn 24 timer, eller som inkluderer overnatting og selges eller markedsføres til en samlet pris.

Europakommisjonen har gjennomført en åpen høring om revisjon av pakkereisedirektivet. Grunnen er at direktivet ikke er tilpasset dagens praksis med bestilling av reiser på Internett og framveksten av lavpris-flyselskaper.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for pakkereisedirektivet og norske myndigheters behandling av direktivet.

Pakkereiseloven

I Norge reguleres kjøp av pakkereiser av lov om pakkereiser og reisegaranti, pakkereiseloven, som er basert på EUs pakkereisedirektiv.

Loven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise.

  • Arrangør: den som tilrettelegger pakkereiser og tilbyr eller selger dem direkte eller gjennom en formidler
  • Formidler: den som tilbyr eller selger pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør

Loven gir dem som kjøper pakkereiser, rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandører ikke leverer det som er lovet.

Reisegarantifondet

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet. Fondet gir den reisende vern hvis reiseselskapet går konkurs. Hvis turoperatøren går konkurs før reisen starter, har kunden rett til å få reisekostnadene refundert. Hvis turoperatøren går konkurs mens reisen pågår, har kunden rett til å få dekket hjemreisen.

Med reisegaranti menes erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Garantisten skal forplikte seg til etter påkrav å utbetale et beløp til fondet. Det skal også innbetales et årsgebyr.

Visse reiser med fly og hotell faller også innenfor ordningen.
Les mer her:

Lovdata: Reisegaranti 

Markedsføring

Markedsføringsloven gjelder for reiselivstilbud. I tillegg inneholder pakkereiseloven bestemte krav om annonsering og markedsføring, blant annet at reisen skal være slik det er oppgitt i markedsføring og brosjyrer, og slik det er avtalt.

Kataloger og brosjyrer skal ha en tydelig og forståelig informasjon om pris. Dessuten skal de inneholde nødvendig informasjon om reisemål, transport, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen.

Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret, før avtale inngås.

Rett til avbestilling

Pakkereiseloven har klare regler om rett til avbestilling og avbestillingsbeskyttelse, og om rett til å overdra pakkereisen. Hovedreglene er:

  • Avbestilling: Kunden har rett til å avbestille hvis det på reisemålet eller i nærheten av det de siste 14 dagene før pakkereisen starter, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer eller farlige smittsomme sykdommer og det er rimelig grunn til å anta at det  vil være slik også når pakkereisen skal begynne etter avtalen.
  • Avbestillingsbeskyttelse: Den reisende har rett til å avbestille pakkereisen vederlagsfritt ved sykdom, ulykker, dødsfall og lignende, det vil si at det før reisen er påbegynt, inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv, i hans husstand eller nærmeste familie, som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen.
  • Rett til å overdra reisen: Kunden har rett til å overdra pakkereisen til en person som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Kunden må ha underrettet arrangøren eller formidleren om dette i rimelig tid før pakkereisen skal begynne.

Du kan lese mer om regler for avbestilling i kapittel 4 i pakkereiseloven.