Fagstoff

Personvern

Publisert: 22.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Paragraftegn

Personvern handler om retten til å ha privatlivet sitt i fred, noe som er grunnleggende i et demokrati. I reiselivet er det vanlig å registrere opplysninger om passasjerer og gjester. Her ser vi nærmere på lover og regler som tar sikte på å hindre at sensitive personopplysninger kommer på avveie eller blir misbrukt.

Elektronisk togbillettElektronisk togbillett. Når vi bruker elektroniske tjenester, legger vi igjen elektroniske spor.
Fotograf: Luca Kleve-Ruud
 

Gruppeoppgave:
Hva menes med personvern?

Ta utgangspunkt i individets rett til å ha privatlivet sitt i fred.

Gi eksempler og drøft:

 • Hvor er personvernet i samfunnet vårt?
 • Hva kan individet gjøre for å beskytte seg mot misbruk av personopplysninger?
 • Hva bør samfunnet gjøre for å hindre misbruk av personopplysninger?

 

Passasjerlister er nødvendige, men hvilke krav stilles til bruken av dem?Passasjerlister er nødvendig, men hvilke krav stilles til bruken av dem?
Fotograf: Heiko Junge
 

 

Konsesjon: tillatelse fra offentlig myndighet.

 

 

Oppgave:
Melde- og konsesjonsplikt?

Tenk deg at du skal opprette et kunderegister for et lokalt reiselivstilbud.

 •  Hvilke opplysninger er det etter din mening viktig å registrere?
 • Drøft om det er meldeplikt eller konsesjonsplikt for dette kunderegisteret.

 

 

Sensitiv: følsom

 

 

En persons seksuelle legning er sensitiv informasjon, og skal ikke registreres.En persons seksuelle legning er sensitiv informasjon og skal ikke registreres.
Fotograf: Espen Braata
 

 

 

 

Datatilsynets nettsted kan du lese mer om informasjonsplikten og innsynsretten.

Hva menes med personvern?

Personvern handler om retten til å ha privatlivet sitt i fred. Det er viktig at personopplysninger ikke kommer på avveie eller blir misbrukt.

Personopplysningsloven er viktig for personvernet. Den har til formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Les mer om loven her. Loven tar utgangspunkt i at individet har behov for beskyttelse når opplysninger blir registrert og lagret i registre ved hjelp av elektroniske medier. Dette gjelder blant annet kunderegistre, passasjerlister med videre.

Et ønske om å kunne være anonym har vært fokusert i forbindelse med elektroniske spor ved bruk av betalingskort og andre elektroniske tjenester. Datatilsynet og forbrukermyndighetene har blant annet lagt vekt på at det skal være mulig å bevege seg i samfunnet uten å legge igjen slike spor etter seg.

Personvern ansatte: Du kan lese mer eller repetere fra vg1 her:

Personvern på arbeidsplassen 

IKT-servicemedarbeider 

Kunderegister

En reiselivsbedrift har stor nytte av å registrere opplysninger om kundene sine. Det gjør det enklere å kommunisere med kundene. Passasjerlister kan være nyttige ved ulykker og forbrytelser. Det finnes en egen lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport med videre.

Alle som skal opprette et personregister, har meldeplikt og konsesjonsplikt.
Reglene for dette finner vi også i personopplysningsloven.

Unntak fra konsesjonsplikten

Personopplysninger om kunder, abonnenter og leverandører er unntatt fra meldeplikten etter personopplysningsloven. Det er ikke meldeplikt eller konsesjonsplikt for kunderegistre som inneholder slike opplysninger:

 • navn
 • adresse
 • kontaktnummer og kontaktperson
 • konsernopplysninger
 • nummer på telefon og andre teletjenester
 • e-post-adresse
 • kontonummer bank/post
 • inkasso- og utbetalingsopplysninger
 • kredittgrense
 • betalingsbetingelser
 • aldersfordeling av saldoposter
 • purrestatus økonomiske tilgodehavender

Unntakene er beskrevet i forskrift om behandling av personopplysninger.

Sensitive kundeopplysninger

Som sensitive opplysninger regnes blant annet

 • rasemessig eller etnisk bakgrunn
 • politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • helseforhold eller seksuelle forhold
 • medlemskap i fagforeninger

Det er Datatilsynet som gir konsesjon til opprettelse av personregistre som inneholder sensitive opplysninger.

Fødselsnummeret bør brukes med forsiktighet, men det regnes ikke som en sensitiv opplysning og er ikke taushetsbelagt. Likevel kan fødselsnummeret bare brukes når det er saklig behov for det, og når sikker identifisering ikke kan oppnås på annen måte.

Informasjonsplikt og innsynsrett

Virksomheter som samler inn personopplysninger, har plikt til å informere den opplysningene gjelder. Informasjonen skal minst inneholde navn og adresse på den behandlingsansvarlige, formålet med behandlingen og om det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

Alle har innsynsrett, det vil si rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om dem, hvorfor opplysningene er registrert, og hva de brukes til.