Fagstoff

Norges nasjonale strategi for bærekraftig utvikling

Publisert: 05.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Det knuste egget kalt jorden

De mulighetene en generasjon har til å tilfredsstille sine behov, er avhengig av verdens samlede tilgang på ressurser og hvordan ressursene er fordelt. Bærekraftig utvikling går ut på å forvalte de ressursene vi har, på best mulig måte.

Bilde av sola slik vi ser den.Sola, jordas viktigste energikilde. 

 

 

Skogssti. Foto.Skog er en betinget fornybar ressurs.
Fotograf: Kai Jensen
    

 

 

Mann og maskin i arbeid i en kullgruve.Arbeid i en kullgruve i Ruhr-området i Tyskland.   

 

 

Bærekraft- indikatorene er karakterboka for bærekraftig utvikling

Et grønt "ok-tegn".Blir målene nådd eller ikke? 

 

 

 

 

 

Tolkning av utviklingen (noe forkortet):

+ betyr at målet er oppfylt, eller at utviklingen er klart positiv.

~+ betyr at det er svake positive endringer i å nå målene.

~ betyr at det ikke er noen vesentlige endringer i oppfyllelsen av målene.

- betyr at en er langt unna målene, eller at en fjerner seg vekk fra dem.

 

 

Jordsmonnet er skrelt av et jorde og lagt i en ranke langs veiparsellen.Irreversibel avgang av produktivt areal: Cirka 10 000 dekar dyrket og dyrkbar jord blir årlig disponert til andre formål, som veibygging og boligtomter. Fra 2011 til 2012 minket produktivt areal med 6 prosent.     

 

Idylliske tømmerbygninger med torvtak.Tilstanden til fredede bygninger er en bærekraftindikator, men kanskje ikke den viktigste?   

Ressurstyper

  • Fornybare ressurser blir ikke borte selv om vi bruker av dem, for eksempel sol, vind og vannets kretsløp.
  • Betinget fornybare ressurser er ressurser som fornyes hvis vi tar godt vare på dem, for eksempel fiskebestanden og skogen.
  • Ikke-fornybare ressurser er ressurser som vi bruker opp, og som ikke fornyes, for eksempel olje og kull.

Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling

Den norske regjeringen har laget en nasjonal strategi for bærekraftig utvikling. I denne strategien sies det:

Den overordnete målsettingen for det norske samfunnet, og verdenssamfunnet, er at utviklingen skal være økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig. Grunnlaget for vedvarende bruk av naturen og dens ressurser skal bevares. Innenfor disse rammene skal vi fremme en stabil og sunn økonomisk utvikling og et samfunn med høy livskvalitet, og bidra til at også verdens fattige får mulighet til materiell velferd og økt livskvalitet.

Strategien er fulgt opp i en handlingsplan for bærekraftig utvikling. Denne planen tar for seg sju hovedområder:

  1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom
  2.  Klima, ozonlaget og langtransporterte luftforurensinger
  3. Biologisk mangfold og kulturminner
  4. Naturressurser
  5. Helsefarlige og miljøfarlige kjemikalier
  6. Bærekraftig økonomisk utvikling
  7. Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen

Bærekraftindikatorer

Som et ledd i oppfølgingen av denne handlingsplanen er det foreslått noen indikatorer, et nasjonalt indikatorsett, som skal vise oss om utviklingen er bærekraftig. Dette skal gjøre det lettere for dem som styrer, å få en bærekraftig utnyttelse av de ressursene vi forvalter. Vi skal helst bare høste av overskuddet og la være å bruke ressursene fullt ut.

En av indikatorene er for eksempel om vi klarer å holde oss til Kyoto-avtalen når det gjelder utslipp av klimagasser. En annen indikator er hvor mye helsefarlige og miljøfarlige kjemikalier vi bruker i husholdningene. I alt er det 18 slike indikatorer. Indikatorene kan du lese mer om på nettsidene til Finansdepartementet.

Kulturminner er også en del av en bærekraftig utvikling. De er vår felles hukommelse og en kilde til vår identitet og våre opplevelser, kunnskaper og verdier. Kulturarven er også truet av ødeleggelse. Små språk og små kulturer er under et sterkt press.

Vurdering av bærekraftindikatorene 2012 1 

Indikator
Vurdering

Offisiell norsk bistand

+

Handel med minst utviklede land

+

Utslipp av klimagasser

~

Utslipp av langtransportert luftforurensning

+

Naturindeks hav og kystvann

+

Naturindeks landøkosystemer

+  ~  -

Tilstanden til fredede bygninger

~

Samlet energibruk per enhet BNP

+

Gytebestand av fire fiskearter

+

Irreversibel avgang av produktivt areal

+

Potensiell eksponering for helse- og miljøfarlige stoffer

~

Netto nasjonalinntekt per innbygger

~

Utvikling i inntektsfordeling

~

Generasjonsregnskapet

~

Befolkningens utdanningsnivå

+

Andel av befolkningen på uføretrygd og/eller som er arbeidsledig

~

Forventet levealder ved fødsel

+

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Til fordypning

Generelt