Fagstoff

Statistikk og sannsynlighet

Publisert: 05.04.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Frekvenstabell og sannsynlighetsfordeling

Tabell over frekvens av karakter på prøve En S2-gruppe på 30 elever har hatt matematikkprøve. Den første tabellen til høyre viser karakterfordelingen i gruppen. Dette er et eksempel på statistiske data vist i en frekvenstabell.

Vi trekker en tilfeldig elev fra gruppen. Vi har da en uniform sannsynlighetsmodell og kan bruke regelen om «gunstige over mulige» til å beregne sannsynligheten for elevens karakter.

Vi lar den stokastiske variabelen X betegne karakteren til eleven. Tabellen lengst til høyre gir sannsynlighetsfordelingen til X.

Det statistiske datamaterialet danner grunnlag for sannsynlighetsfordelingen til den stokastiske variabelen.