Fagstoff

Lover og regler i reiselivet

Publisert: 22.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Advokat Frode Sulland

Her får du en innføring i praktisk bruk av lover og regler som gjelder i reiselivet. Vi skal se nærmere på hvordan vi må sette våre egne meninger til side når vi skal finne ut hva som er gjeldende norsk rett. Du får innblikk i juridisk tenkning og rettskildelære.

Norges lover.Norges lover.
Fotograf: Mimsy Møller
 

Caseoppgave:
Gjeldende norsk rett?

Case: Du er resepsjonist på et hotell. En gjest presenterer seg med et svært vanlig fornavn og etternavn. For å være trygg på gjestens identitet ber du om fullstendig personnummer.

Gjesten nekter og sier at det får holde med fødselsnummer.

 

Gaustad HotellHva kan du kreve? Hva sier loven?
Fotograf: Arne S. Gjone
 

 

Spørsmål til diskusjon:

 • Hvilke rettskilder må du bruke for å finne ut hva som er tillatt?
 • Bli enige om hva som er gjeldende norsk rett i dette tilfellet.
 • Er det samsvar mellom din personlige mening og norsk rett i saken?

Bruk Jussportalen til å finne aktuelle rettskilder.

 

Lenke:

Pakkereiseloven 

Alle må følge lover og regler

Alle norske virksomheter må følge gjeldende lover og regler. En del lover og regler gjelder for alle bransjer, blant annet HMS (helse, miljø og sikkerhet), personvern, forbrukervern, markedsføring og salg.

For reiselivet er det spesielle lover og regler for pakkereiser og ulike transportmåter.

 • Hvis en kunde ønsker å avbestille en reise, må vi kjenne til reglene for avbestilling.
 • Hvis vi en kunde klager på pakkereisen eller transporten, må vi finne ut om det er grunnlag for klagen.

På nettportalen til Forbrukerrådet finner du en grei oversikt over regler for pakkereiser og reiser med fly, båt, buss, tog og taxi.

 

Tenk over
Det er ikke noe i veien for å tilby kundene ordninger som er bedre enn det samfunnets lover og regler krever. Men dårligere ordninger godtas ikke!

 

Rettskilder

Når vi skal finne ut hva som er gjeldende norsk rett, må vi sette våre egne meninger til side. En rekke kilder har betydning for rettsforståelsen. I jussen kalles dette rettskildelære.

De viktigste rettskildene er

 • lover, forskrifter og rundskriv
 • lovens formål, forarbeider og etterarbeider
 • domstolenes praksis
 • sedvanerett, det vil si hva som er vanlig skikk og bruk (publikumssedvaner)
 • reelle hensyn i den aktuelle saken

Som du forstår, er det ikke nok å kjenne lovverket. En rekke forskjellige rettskilder har betydning for å forstå hva som er gjeldende norsk rett. På Jussportalen finner du et godt eksempel på bruk av ulike rettskilder innenfor personvern.

På Lovdata finner du alle norske lover, vedtak i Stortinget, forskrifter og rettsavgjørelser

Juridisk tenkning

En systematisk juridisk tenkning kan bestå av:

 • Problemet: Hva går klagen ut på? Her gjelder det å få kunden til å komme med konkrete fakta. Gjelder klagen spesielle deler av reisen? Gjelder den transporten eller hotelloppholdet?
 • Gjeldende lover: Hvilke lover eller forskrifter gjelder for denne klagen? Alle lover starter med et avsnitt om lovens bruksområde – se for eksempel pakkereiseloven.
 • Domstolpraksis: Hvilke avgjørelser i norske domstoler har betydning for denne saken?
 • Konklusjon: Ta standpunkt til hvilket grunnlag kunden har for klagen.

 

Tenk over
Å tenke juridisk utelukker ikke at vi tar reelle hensyn og bruker «sunn fornuft» i konkrete saker.