Fagstoff

Etterspørselsfunksjoner

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017

Klasse 3STB kom fram til at inntektsfunksjonen I gitt ved Ix=800x-2x2 (se Inntektsfunksjoner).

Inntekten ved salg er alltid lik prisen per enhet multiplisert med antall solgte enheter. Hvis vi forutsetter at alle produserte enheter blir solgt, er Ix=p·x, hvor x er antall produserte og solgte enheter, og p er prisen per enhet.

Ved å faktorisere inntektsfunksjonen får vi at

Ix=800x-2x2=800-2x·x

Det betyr at prisen kan skrives som en funksjon av antall enheter

px=800-2x    Dp=0,150

Antall enheter varierer mellom 0 og 150. Prisfunksjonen er lineær med negativt stigningstall.

p0=800-2·0=800p150=800-2·150=500

Det betyr at prisen varierer mellom 800 og 500 kroner, Vp=500,800 .

Siden prisen er en funksjon av antall enheter, er motsatt antall enheter en funksjon av prisen:

px=800-2x      2x=800-p      xp=400-0,5p

Her er x antall produserte og solgte enheter. Siden vi forutsetter at alle enheter selges, kan vi kalle antall enheter for etterspørselen, e. Produksjonen tilpasses salget. Etterspørselen som funksjon av prisen er da

ep=400-0,5p         De=500,800

Dette kalles for etterspørselsfunksjonen.

Oppgaver