Fagstoff

Kvalitet

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sjokoladefigur

Begrepet kvalitet er ikke lett å definere. Men vi skjønner at det har å gjøre med produktets egenskaper, som holdbarhet, utseende, funksjoner osv. Her skal vi se litt mer på dette.

Hva er kvalitet?

BlomsterselgerKvaliteten er god når et produkt tilfredsstiller kundens ønsker.
Fotograf: Ingar Storfjell
 

Oppgave

Søk på nettet og les definisjonen på kvalitet på Wikipedia og Store norske leksikon.

Kvaliteten på et produkt har noe med produktets egenskaper, som holdbarhet, utseende, funksjoner osv., å gjøre. Hvis vi ser det fra kundens ståsted, er det lettere å definere hva kvalitet er. Når produktet tilfredsstiller kundens ønsker, vil kunden synes at kvaliteten er god.

Dette omtales gjerne som opplevd kvalitet. Verdiprosessen i bedriften må sørge for at det skapes produkter som tilfredsstiller kundens behov og ønsker. 

«Kvalitet» er et vidt begrep, da produktene som blir vurdert, er så forskjellige. Produkter kan spenne fra å være av materiell art (fra store maskiner til små leker) eller av immateriell art (en ikke-fysisk tjeneste som for eksempel en rådgivningstjeneste).

Oppgave

Drøft forskjellige situasjoner der dyktige fagfolk leverer gode produkter eller tjenester, uten at kunden nødvendigvis opplever det slik.

 

For at det produktet som «forlater» bedriften, skal ha den rette kvaliteten, må alle ledd i verdikjeden fungere tilfredsstillende. Vi sier ofte at en kjede ikke er sterkere enn det svakeste leddet, og denne illustrasjonen passer så avgjort inn i verdikjedetankegangen.

Kjedens svake leddEn kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet.
Fotograf: Tore Wuttudal
  

Derfor må alle ledd overvåkes og om mulig forbedres, spesielt de leddene eller funksjonene som betyr mest for kundens opplevde kvalitet.

I den forbindelse et det ofte avgjørende at rutiner og produksjonsprosesser blir dokumentert skriftlig. Dette har betydning for opplæring, men også når det er behov for forbedringer. Her er ofte de større bedriftene dyktigere enn de mindre. 

Når produktene er forbedret, blir dette gjerne framhevet i markedsføringen. Dessuten sprer  slik informasjon seg ofte raskt i kundemassen (jungeltelegrafen). Dette fører til økt salg og høyere inntjening, og bedriften får større ressurser til økt satsing og produktforbedring. På den måten vokser de store seg ofte betydelig større.

DatasentralStore verdier og forretningshemmeligheter kan være lagret i databasen.
Fotograf: Bjørn-Owe Holmberg
 

I verdikjeden spiller IKT-system en avgjørende rolle. Slike system kan lagre store datamengder og gjøre rask og effektiv kommunikasjon mulig. Store verdier og vitale forretningshemmeligheter kan være lagret i slike databaser. Det er derfor viktig med sikringssystem som ivaretar behovet for sikkerhetskopier, og som hindrer uønsket innsyn eller tilgang.

Bedriftene må jobbe systematisk  med verdiskapingen i alle ledd. Hvis det oppstår feil eller avvik, må det  iverksettes tiltak umiddelbart. Hele prosessen kan framstilles som en trinnvis modell:

KvalitetshjuletKvalitetssirkelen.
Opphavsmann: Bjørn Norheim