Fagstoff

Hovedaktiviteter og støtteaktiviteter i verdiskapingen

Publisert: 13.05.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sjokoladefigur

Her skal vi lære litt om hovedaktiviteter og støtteaktiviteter i forbindelse med verdikjeden.

 

Verdikjeden illustreres ofte som vist i figuren nedenfor.

Verdikjeden i  en produksjonsbedriftVerdikjeden i en produksjonsbedrift.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

De aktivitetene som direkte kan knyttes til produktet, omtales som hovedaktiviteter, eller primærfunksjoner. Det kan være mottak av varer, forskjellige ledd i produksjonen, salg og markedsføring av produktene, leveranse til kunden og oppfølging og service i etterkant av leveransen.

De aktivitetene som ikke direkte kan knyttes til produktet, omtales gjerne som støtteaktiviteter, eller sekundærfunksjoner. Det kan dreie seg om ledelse, personalutvikling, teknologiutvikling og innkjøp.

Alle funksjonene, både hovedaktiviteter og støtteaktiviteter, er viktige og mer eller mindre avgjørende for å sikre rett kvalitet på produktet.

Hovedaktiviteter og støtteaktiviteterHovedaktiviteter og støtteaktiviteter.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

En måte å forstå skillet mellom hoved- og støtteaktiviteter på er å vurdere hvilke ansatte som ville være utsatt hvis det ble aktuelt med permitteringer i bedriften. Det er grunn til å tro at medarbeidere fra støttefunksjonene først ville tas ut i permittering. Medarbeidere knyttet til hovedfunksjonene er på kort sikt helt avgjørende for leveransen av produktene.

AuditoriumOfte er det medarbeidere fra støttefunksjonene som først tas ut i forbindelse med permitteringer.
Fotograf: Erichsen, Jarl Fr.

Tankegangen om en verdikjede kan også brukes innen tjenesteytende bedrifter. Men ettersom disse bedriftene på mange måter skiller seg ut, både fra produksjons- og handelsbedrifter, brukes ofte begrepet «verdiverksted» i analysen av dem. Det er også her tale om hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. Hovedaktivitetene går ikke i en linje som i en produksjonsbedrift, men heller i gjentatte sykluser. 

Oppgave

Søk på verdiverksted på nettet. Finn blant annet ut hvem som innførte disse modellene. Finn også ut hvilke typer tjenesteytende bedrifter som passer godt inn i denne modellen.

 

.