Fagstoff

Organer for gassutveksling

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Fire dyr med ulike respirasjonsorganer

Organene som benyttes til gassutveksling, kan deles i fire hovedgrupper. Ved hjelp av skjematiske snitt kan du her studere prinsippene for gassutveksling gjennom hud, i gjeller, i trakeer og i lunger. Det er ikke bare selve gassutvekslingen som bestemmer hvor effektivt respirasjonsorganet er, men også transporten av gasser til og fra den respiratoriske overflaten. Hvor effektiv utvekslingen og transporten av gasser er, har betydning for hvor stort et dyr kan bli.

 

Hud som respirasjonsorgan

Skjematisk tegning av meitemark kapillærer.  Noen dyr bruker huden til utveksling av gasser og har ikke utviklet spesialiserte respirasjonsorganer. Dette er bare mulig hos dyr som har en tynn og fuktig hud. Et eksempel er meitemarken, som lever i fuktig jord. Hos meitemark vil oksygen diffundere direkte gjennom huden og til et tett nettverk av blodkar som ligger like under huden.

 

Dyr som bare utveksler gasser gjennom huden, er enten svært små og/eller har en kroppsform som gir en stor overflate i forhold til kroppens volum.

Hos mange dyr er imidlertid ikke gassutveksling gjennom huden tilstrekkelig for å forsyne cellene med oksygen. Disse har utviklet spesialiserte organer for gassutveksling.

 

 

 

Skjematisk tegning av gjeller og tverrsnitt av fisk.  Gjeller som respirasjonsorgan

De fleste vannlevende dyr har utviklet gjeller. Gjeller er utbuktninger av kroppsoverflaten som står i direkte kontakt med vannet. Den tynne gjelleoverflaten er rikt forsynt med blodkar som gjør at gasser raskt og effektivt kan utveksles mellom vann og blod.

 

 

 

 

 

Trakeer som respirasjonsorgan

Tverrsnitt av insekt og skjematisk tegning av trakeer.  Insekter har et rørformet nettverk av luftkanaler som kalles trakeer. Disse har kontakt med luften i omgivelsene via små åpninger i insektenes hud. Trakeene leder oksygen direkte til cellene og transporterer karbondioksid i motsatt retning. Hos insekter skjer derfor utvekslingen av respirasjonsgasser uavhengig av sirkulasjonssystemet.

 

 

 

 

Lunger som respirasjonsorgan

Skjematisk tegning av lunger og tverrsnitt av rev.  Landlevende virveldyr har utviklet lunger som ligger beskyttet inne i brysthulen. Her står gassutvekslingsoverflaten i direkte kontakt med sirkulasjonssystemet, som leder oksygen til cellene og karbondioksid til lungene. Hos enkelte dyr med spesialiserte respirasjonsorganer, slik som amfibier, kan gassutveksling gjennom huden være et viktig tillegg til utvekslingen av gasser i respirasjonsorganene.

 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff