Fagstoff

Finansiering

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

En analyse av hvordan bedriften er finansiert, er nyttig og nødvendig. Da er det størrelsen på egenkapitalen og den langsiktige gjelda oppmerksomheten rettes mot. Vi omtaler denne delen av finansieringen som den langsiktige finansieringen.

Leif Petter MadsenEn bedrifts gjeld kan bidra til at bedriften går konkurs. Her gjennomgås gjelden til selskapet Finance Credit Norge AS.
Fotograf: Tor Richardsen
 

 

Les om langsiktig og kortsiktig gjeld her.  

 

 

Oppgave

Søk på http://www.purehelp.no/ og finn fram andre regnskap. Let etter nøkkeltall for finansiering.

 

Det viktige nøkkeltallet egenkapitalprosent kalles også for soliditet ettersom det dreier seg om hvor solid bedriften er, eller hvilken evne den har til å tåle tap.

Som en hovedregel kan vi si at alle anleggsmidlene bør være langsiktig finansierte, det vil si at de bør ha finansiering som løper mer enn ett år.

Hvis den langsiktige finansieringen overstiger størrelsen på anleggsmidlene, får vi det vi har omtalt som arbeidskapital. Eller sagt på en annen måte: da har vi langsiktig finansiering av deler av omløpsmidlene.

Fra gammelt av var det naturlig å ha et krav om at halve varelageret skulle være langsiktig finansiert. Dette gjaldt spesielt hvis man solgte kapitalvarer, som gjerne lå på lager lenger enn lettere omsettelige varer.

Det kan settes opp mange nøkkeltall for finansiering, men vi skal bare se på den viktigste av dem, nemlig egenkapitalprosenten.

Egenkapitalprosent (EK %)

Formelen for EK % er: EK ×100TK

For vår bedrift får vi: 80 364 × 100212 400= 37,8%

Ved årsavslutningen året før var EK på 23 %. Fordi overskuddet fra årets drift er disponert tilbake til egenkapitalen, får vi en pen forbedring av EK %. 

Størrelsen på EK varierer med hvilken risiko som ligger i bransjen. Kravet til EK kan derfor ligge på mellom 10 og 40 %.

Sum anleggsmidler

19 500

Sum egenkapital

80 364

Sum omløpsmidler

192 900

Sum langsiktig gjeld

3 636

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

 

Resultatregnskap

Salgsinntekter

   1 301 000

Varekostnader

      785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

      465 000

Driftsresultat

        51 000

Renteinntekter

          1 600

Rentekostnader

          3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064