Fagstoff

Lønnsomhet – basert på resultatregnskapet

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

Har du hørt uttrykket «mye spinning, men lite vinning»? Det betyr at det foregår mye aktivitet, men at det blir lite igjen til slutt. Vi skal nå se på hvilke verktøy (nøkkeltall) vi har for å beregne hva som blir igjen etter som kostnadene «spiser av» resultatet. Slike beregninger kan gjøres på flere nivåer nedover i resultatregnskapet.

Hånd holder vifte av ulike sedler, med mynter i bakgrunnen. Foto.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

Oppgave

Søk på http://www.purehelp.no/ og finn fram andre regnskap. Se om du kan finne ut de variable kostnadene og dermed få fram dekningsbidraget.

 

Beregne med kalkulator
Fotograf: Industriskolen

Det er ofte søkelys på dekningsbidraget i kroner og prosent måned for måned underveis i driftsåret. Når årsoppgjøret er ferdig og regnskapsanalysen kan utføres, blir normalt ikke dekningsbidraget analysert som en del av årsanalysen. Vi tar det imidlertid med her fordi det gir oss et nyttig utgangspunkt for regnskapsanalysen.

Dekningsbidraget og dekningsgraden

Dekningsbidraget regnes slik:

    Salgsinntekter- variable kostnader= dekningsbidraget

For en handelsbedrift er de variable kostnadene normalt bare varekostnaden. For vår bedrift ser det slik ut:

   Salgsinntekter          1 301 000- variable kostnader       785 000= dekningsbidraget        516 000

Dekningsbidraget skal som kjent bidra til å dekke de faste kostnadene og eventuelt gi fortjeneste.

Omregnet i prosent:  516 000 × 1001 301 00= 39,7%

Tallet vi får, kalles dekningsgrad og viser i hvor stor grad vi får dekket de faste kostnadene våre. Salget er 100 %. Her spiser de variable kostnadene opp 60,3 %, og resten, altså 39,7 %, skal bidra til å dekke de faste kostnadene.

Har vi nok dekningsbidrag til å dekke alle de faste kostnadene, og blir det noe til overs – altså får vi overskudd? I vårt tilfelle har vi det, og overskuddet blir 35 064 kroner. Er det bra? For å finne ut av det må vi gjøre noen analyser.

Det å vurdere et kronebeløp er imidlertid vanskelig, men å få det omregnet til en prosent, altså et nøkkeltall, er nyttig.

Resultatgraden

Det er en nyttig øvelse å regne ut det endelige årsresultatet i prosent av inntektene. Vi får:

35 064 × 1001 301 00= 2,7 %

Vi kaller dette resultatgraden – altså i hvilken grad vi har et resultat. Det er naturlig å regne dette i prosent av salget (aktiviteten). Da får vi fram i hvilken grad alle aktivitetene har gitt et netto resultat, det vil si et overskudd.  

I vårt tilfelle blir 2,7 % av aktiviteten igjen til eierne. Pengene kan brukes til å styrke egenkapitalen og/eller til å betale utbytte. Det innbærer at 2 kroner og 70 øre av hver hundrelapp bedriften omsetter, blir igjen til eierne.

Studer illustrasjonen under. Her prøver vi å få fram hvordan vi nå har brukt tall i resultatregnskapet til å gjøre sammenligninger.

Oppgave

Vurder hvordan dekningsbidraget og dekningsgraden har utviklet seg for bedriften vår.

Sum anleggsmidler

19 500

Sum egenkapital

80 364

Sum langsiktig gjeld

   3 636

Sum omløpsmidler

192 900

Sum kortsiktig gjeld

128 400

Sum eiendeler

212 400

Sum EK/gjeld

212 400

 

Resultatregnskap

Salgsinntekter

   1 301 000

Varekostnader

      785 000

Dekningsbidrag

516 000

Andre driftskostnader

      465 000

Driftsresultat

        51 000

Renteinntekter

          1 600

Rentekostnader

          3 900

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064