Fagstoff

Regnskapsanalysen – en introduksjon

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Termometer

Vi skal nå gjøre en analyse av et regnskap. Vi tar gjerne utgangspunkt i regnskapet for siste år samt regnskapet for foregående år, slik at vi kan sammenligne de to årene opp mot hverandre.

Regnskap  

 

Oppgave

Bruk denne søketjenesten og finn regnskapet til en bedrift du kjenner eller har hørt om: http://www.proff.no/ 

Under ser du en oversikt over to års regnskap. Det er allerede gjort flere analyser av forrige års regnskap – vi kaller disse analysene for nøkkeltallsanalyser.

Vi skal nå gjøre det samme med årets regnskap og sammenligne det vi kommer fram til, med fjorårets nøkkeltall.

Vi har kalt fjoråret for 20X0 og dette året for 20X1, der X står for et ukjent tall.

Vi har valgt ut noen av de mest brukte nøkkeltallene fra tre kategorier – lønnsomhet, likviditet og finansiering. Vi skal se nærmere på hvert av disse områdene.

 

Resultatregnskap (tall i hele tusen)  

 

    20X1

   20X0

Salgsinntekter

   1 301 000

         948 000

Varekostnader

      785 000

         640 000

Lønnskostnader

      230 000

         190 000

Avskrivninger

        35 000

           11 000

Andre driftskostnader

      200 000

         110 000

Driftsresultat

        51 000

            -3 000

Renteinntekter

          1 600

                500

Rentekostnader

          3 900

0

Ordinært resultat før skattekostnad

           48 700

            -2 500

Skattekostnad

           13 636

Årsresultat

        35 064

-2 500

 

Balanse per 31.12 (i hele tusen)  

 Eiendeler

    2 0X1

                   20X0

Anleggsmidler

             19 500

        45 000

Sum anleggsmidler

             19 500

        45 000

Varebeholdning

              41 000

        37 000

Kundefordringer

              63 400

      102 400

Bankinnskudd

              88 500

        13 700

Sum omløpsmidler

            192 900

      153 100

Sum eiendeler

            212 400

      198 100

 

 

 

EK/gjeld

 

 

Aksjekapital

            100 000

      100 000

Annen EK

             -19 636

       -54 700

Sum egenkapital

              80 364

        45 300

Langsiktig gjeld

                3 636

0

Sum langsiktig gjeld

                3 636

0

Kassekreditt

                1 700

Leverandører

              53 600

      100 800

Annen kortsiktig gjeld

              73 100

        52 000

Sum kortsiktig gjeld

            128 400

      152 800

Sum EK/gjeld

            212 400

      198 100

 

Nøkkeltall per

 31.12.X1

 31.12.X0

LØNNSOMHET
(rentabilitet)

 

 

Dekningsgrad


32,5 %

Resultatgrad


-0,3

Egenkapital – rentabilitet etter skatt


-5,5 %

Totalkapitalrentabilitet


-1,3 %

LIKVIDITET


 

Likviditetsgrad 1


1,0

Likviditetsgrad 2


0,8

Arbeidskapital


300

FINANSIERINGEgenkapitalprosent (soliditet)


23 %