Fagstoff

Typisk norsk å være naiv?

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trond Giske foredrag

Hvordan er norske bedriftslederes holdninger til samfunnsansvar og etisk praksis? Respekterer de menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel?

IEH Logo
Opphavsmann: IEH
 

Oppgave:
Er norske bedrifter etisk bevisste?

Ta utgangspunkt i undersøkelsen fra Initiativ for etisk handel og eventuell annen dokumentasjon dere finner.

Drøft:

 • Hva forteller funnene i undersøkelsen?
 • I hvilken grad er norske bedrifter etisk bevisste?
 • Hvilket ansvar har reiselivsbedrifter for menneskerettigheter og arbeidsforhold hos underleverandører?

Kunstverk basert på menneskerettighetene. Bildet henger i FNs hovedkvarter i New YorkKunstverk som tar utgangspunkt i menneskerettighetene. Bildet henger i FNs hovedkvarter i New York.
Fotograf: Zack Lee
 

Leverandørkjede: samarbeidspartnere og underleverandører, for eksempel av mat, drikke, renhold, vakthold, utflukter

 

Oppgave:
Hvilke råd vil du gi norske bedrifter om etikk?

Bakgrunn:

Vi tenker oss at du jobber som guide for en turoperatør. Du er stasjonert i et land med andre lover og regler enn de som gjelder i Norge. Det kan for eksempel være Thailand, Egypt eller Vietnam.

Din arbeidsgiver gir deg som oppdrag å komme med konkrete forslag til hvordan de kan sikre etisk ansvarlighet i forbindelse med lokale bussutflukter hvor det inngår overnatting.

Spørsmål:

 • Har du eksempler på aktuelle samarbeidspartnere og utfordringer i forbindelse med samarbeidet?
 • Hvilke råd vil du gi arbeidsgiveren?

Etisk holdning?

I 2010 gjorde Initiativ for etisk handel i samarbeid med Virke, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge en undersøkelse om etisk handel i norske virksomheter. Vel 250 virksomheter innen handels- og tjenesteytende næringer deltok i undersøkelsen. Hensikten var å kartlegge holdninger og arbeid for å fremme respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel.

I undersøkelsen ble det spurt om

 • i hvilken grad virksomhetene stiller krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø hos sine samarbeidspartnere og underleverandører
 • hvordan blir kravene fulgt opp
 • hvilke utfordringer næringslivsledere opplever når det gjelder samfunnsansvar i leverandørkjeden

 

Hva viste undersøkelsen?

 • Ni av ti norske bedriftsledere mener det er viktig med anstendige arbeids‐ og miljøforhold i tilvirkningen av egne produkter.
 • Tre av fire mener det er liten risiko for at menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøhensyn ikke alltid blir ivaretatt.
 • To av tre har mangelfull oversikt over leverandørkjeden.
 • Tre av fem mangler retningslinjer som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter eller miljøhensyn.
 • Bedriftenes retningslinjer for etisk handel er ikke i tråd med internasjonale konvensjoner.

I undersøkelsen sier norske bedriftsledere at deres produkter blir tilvirket under anstendige arbeids- og miljøforhold. Samtidig viser undersøkelsen at ledere har liten kunnskap om bedriftens egen leverandørkjede.

Få bedrifter i undersøkelsen har retningslinjer som viser at de jobber med å fremme respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn hos sine samarbeidspartnere og underleverandører (leverandørkjeden).

Veileder om samfunnsansvar

Hoteller, restauranter, transportselskaper og andre reiselivsbedrifter kan ha lange kjeder av ulike leverandører. IEH – Initiativ for etisk handel – foreslår at virksomheter som kjøper og selger varer, får veiledning om hvordan de kan sikre samfunnsansvar hos samarbeidspartnere og underleverandører. En veileder kan blant annet gi råd til virksomhetene om hvordan de kan

 • sikre etisk forsvarlig handel i egen bedrift og hos samarbeidspartnere og underleverandører
 • kartlegge risiko og forbedringsmuligheter
 • tilpasse en etisk innkjøpspraksis
 • samarbeide om forbedringer
 • måle, rapportere og informere om etisk handel

Mange norske reiselivsbedrifter samarbeider med Travelife om hvordan de skal praktisere etiske retningslinjer og opptre ansvarsfullt – både sosialt og miljømessig.

 

 

Tenk over

Det er naivt hvis norske bedriftsledere mangler oversikt, men likevel sier at alt er bra i deres egen leverandørkjede. Mer kunnskap, veiledning og verktøy ser ut til å være en nøkkelfaktor for at bedrifter skal kunne jobbe aktivt med dette.