Fagstoff

Juss og etikk

Publisert: 13.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Trond Giske foredrag

Hvordan er forholdet mellom juss og etikk? Hvordan håndterer reiselivsnæringen etiske utfordringer på områder der det finnes lover og regler? Og hva med etikk på områder der det ikke er klare lover og regler?

Norges lover finnes i Lovdatas gratisbase.Norges lover finnes i Lovdatas gratisbase.
Fotograf: Berit Roald
 

 

 

Alle som selger pakkereiser i Norge, skal være medlem av Reisegarantifondet. 

 

 

 

 

Sedvane handlemåter som er vanlige uten at det er bestemt i skriftlige regler

 

Kutyme – skikk og bruk i handelsforhold som er så kjent og vanlig at det utgjør en rettsregel

 

 

Oppgave:
Hva er gjeldende rett?

Overbooking, innstillinger og forandring av ruter: Hva kan du kreve av flyselskapet ditt? 

 

 

Altruisme – uselvisk og offervillig holdning og handling overfor andre

 

Egoisme – tanker og handlinger som fremmer ens eget vel, og som bare tar hensyn til andres vel når det kan tjene egeninteressen

 

 

 

Oppgave:
Etiske bedrifter?

Drøft og gi eksempler på reiselivsbedrifter som

  • tenker og handler etisk
  • har en altruistisk holdning til sin forretningsdrift

 

 

Oppgave:
Er alt som er lovlig, etisk forsvarlig?

Tenk deg et land hvor barnearbeid ikke er forbudt etter landets lover. Drøft om et produkt likevel kan være produsert på en etisk forsvarlig måte.

Juridisk tenkning

Juss handler om hva som er gjeldende rett, det vil si hva som er lovlig, og hva som er ulovlig. Hva som er gjeldende rett, finner vi først og fremst i lover og forskrifter.

Først må vi spørre: Er det noen lov som regulerer det aktuelle temaet (for eksempel markedsføring), og hva sier loven?

  • Markedsføringsloven  inneholder bestemmelser om blant annet urimelig handelspraksis, god markedsføringsskikk, villedende handlinger, villedende utelatelser og aggressiv handelspolitikk.
  • Pakkereiseloven har bestemmelser om blant annet reisegaranti.

For å finne gjeldende rett må vi også undersøke hva som står i lovens forarbeider, hva som rettspraksis (avgjørelser ved domstol), sedvane (kutyme) og reelle hensyn i den aktuelle saken.

Tenk over

Lovene omfatter ikke alle forhold, og lovene er ulike fra land til land. For eksempel er barnearbeid, prostitusjon, kvinnediskriminering og elendige arbeidsforhold tillatt i enkelte land, men ulovlige i andre land. Dessuten er det mulig å tøye lovens grenser.

Etisk tenkning

Alt som er lovlig, behøver ikke være etisk holdbart. En etisk tilnærming hjelper oss med å svare på spørsmål som:

  • Er handlingen god eller dårlig?
  • Er det sant eller usant?
  • Vil det være det beste for alle det angår?

Det er et viktig etisk spørsmål hvem som tjener på en handling. Her er det to diametralt motsatte synspunkter: egoisme og altruisme. Egoistisk etikk hevder at det er riktig at den som handler, også tjener på handlingen, mens altruismen hevder at andre (enten det er samfunnet som helhet eller andre enkeltmennesker) bør tjene på handlingen.

Nyttig repetisjon fra Vg1
Rotarys fire spørsmål som kontroll på hva som er etisk holdbart:

Etiske utfordringer på jobben 

 

Både lovlig og etisk

Vi kan si at en etisk vurdering inneholder to dimensjoner:

  1. Er handlingen lovlig?
  2. Er handlingen etisk?

Forholdet mellom jus og etikkForholdet mellom jus og etikk.
Opphavsmann: Kjell Rosland
 

 

Tenk over

En etisk overveielse kan begynne med en vurdering av om noe er lovlig. En lovlig handling er ikke nødvendigvis etisk forsvarlig. Selv om det i et land ikke er ulovlig med tolv timers arbeidsdag, vil mange nordmenn vurdere det som uholdbart.