Fagstoff

Gassutveksling

Publisert: 11.03.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Gassutveksling hos tøffeldyr

Dyr kan ikke leve uten å utveksle gasser med omgivelsene. Prosesser i kroppen vil stoppe opp ved mangel på oksygen eller opphoping av karbondioksid. Oksygenet er viktig for å kunne utnytte energien i næringsstoffene, og karbondioksid er et avfallsstoff som fortløpende må fjernes fra cellene. Utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom cellene og omgivelsene kaller vi respirasjon.

Gassutveksling i lunger og vev. Foto.Gassutveksling i lunger og vev.  

En rødlig meitemark som ligger i sin jordgang. Foto.Hos meitemarken skjer gassutvekslingen ved diffusjon gjennom fuktig hud. Det er tilstrekkelig fordi den har stor overflate i forhold til volum.    

En frosk med synlig lunge. Foto. Frosker puster med enkle lunger, men har også gassutveksling gjennom den fuktige huden.

Cellene bruker oksygen

Alle celler må ha tilførsel av oksygen. Gjennom en rekke reaksjoner som samlet kalles celleånding, bruker cellene oksygen for å omdanne energien i næringsstoffene til energirike ATP-molekyler (adenosintrifosfat).

Celleånding. Foto.  ATP er nødvendig for alle energikrevende prosesser i en celle. Siden den aerobe celleåndingen foregår i cellenes mitokondrier, er det der alt oksygenet forbrukes. For at cellene skal få tilført oksygen, må dyr ta opp gassen fra omgivelsene. Dette kan skje via luft eller vann.
Under celleåndingen dannes sluttproduktene karbondioksid og vann. Disse må dyrene avgi til omgivelsene. For effektivt opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid har mange dyregrupper utviklet spesialiserte respirasjonsorganer.

Gassutveksling skjer ved diffusjon

Gassutveksling skjer ved at oksygen og karbondioksid strømmer fra et område med høy konsentrasjon av gassen til et område med lavere konsentrasjon. Dette kalles diffusjonDiffusjon. Konditorfargen har fordelt seg jevnt i vannet i løpet av et døgn. Det var ingen strømninger i vannet da forsøket startet.       Bevegelse MED og MOT konsentrasjonsgradienten.  Diffusjon er spredning av et stoff i gass eller væske fra høy til lav konsentrasjon, slik at stoffet blir jevnt fordelt i det rommet som er tilgjengelig.Diffusjon går alltid med konsentrasjonsgradienten og kan også foregå gjennom halvgjennomtrengelige membraner med partikler som kan passere fritt.Eksempler: en lukt brer seg i et rom, og sukker fordeler seg etter hvert i teen, uten at du rører.KonsentrasjonsgradientEn forskjell i konsentrasjonen kalles en gradientBevegelse MED gradienten går fra der det er mye, til der det er lite av stoffet. Transport med gradienten skjer passivt ved diffusjon.Bevegelse MOT gradienten går fra der det er lite til der det er mye av stoffet.Transport mot gradienten krever energi og blir kalt aktiv transport.. Siden cellene forbruker oksygen, vil det være en lavere konsentrasjon av oksygen inne i cellene enn utenfor. Oksygen vil derfor diffundere inn i cellene. Diffusjonsretningen for karbondioksid er motsatt, siden denne gassen produseres inne i cellene.

Store, tynne og fuktige overflater

Gassutveksling må skje over tynne overflater med et stort areal for at alle cellene i kroppen skal få dekket sitt oksygenbehov. Respirasjonsoverflatene er bygget opp av levende celler som må holdes fuktige for å fungere. Vanligvis skjer gassutvekslingen over et lag fuktige epitelceller, som har rik blodtilførsel.

Rumpetroll. Foto. Små rumpetroll tre dager etter klekking, med store utvendige gjeller.  Overflaten hos vannlevende dyr står i direkte kontakt med omgivelsene og holdes fuktig av vannet. Landlevende dyr må opprettholde fuktige overflater uten å tape for mye vann til omgivelser. Respirasjonsorganene ligger derfor beskyttet inne i kroppshulen. Hos mange dyr sørger et eget sirkulasjonssystem for transport av oksygen og karbondioksid mellom cellene og respirasjonsorganene.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Faglig