Fagstoff

Hvorfor integrerer bedriftene?

Publisert: 13.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lokalmat

I distribusjon benytter vi begrepet integrasjon. Vi skal se nærmere på horisontal integrasjon og vertikal integrasjon.

Felles opplæring av ansatte, for eksempel i ny programvare, er eksempel på en stordriftsfordelFelles opplæring av ansatte, for eksempel i ny programvare, er eksempel på en stordriftsfordel.
Fotograf: Corbis
 

 

Når mange bedrifter kjøper inn sammen, kan de oppnå større rabatter – en typisk stordriftsfordelNår mange bedrifter kjøper inn sammen, kan de oppnå større rabatter – en typisk stordriftsfordel.
Fotograf: Svein Erik Furulund
 

 


Eksempel på vertikal integrasjon: Forlag som kontrollerer flere ledd – produsent, grossist og detaljist. De store forlagene har Eksempel på vertikal integrasjon: Forlag som kontrollerer flere ledd – produsent, grossist og detaljist. De store forlagene har sine egne bokhandelkjeder. Hva med din nærmeste bokhandel?
Fotograf: Signe Dons
 

 

Oppgaver

  • Finn eksempler på kjedesamarbeid

Finn eksempler på vertikal integrasjon, der produsent, grossist og detaljist har samme eier.

Horisontal integrasjon – stordriftsfordeler

Gjennom et kjedesamarbeid kan man overføre en del av de oppgavene som tidligere ble utført av den enkelte bedriften, til et hovedkontor. Et kjedesamarbeid gir derfor deltakerne muligheter til å spare penger gjennom å utføre en del oppgaver i fellesskap.

Når man samler oppgaver og utfører dem på ett sted, blir det ofte rimeligere enn å gjøre oppgavene hver for seg i den enkelte butikk. Dette kalles stordriftsfordelStordriftsfordel (skalafordel) er betegnelsen på et stadium i produksjonen av en vare eller tjeneste da produksjonskostnadene blir mindre per enhet når mengden øker.. Man kan for eksempel redusere kostnader ved å gjøre ting likt, ha felles IKT-systemer, felles opplæring av ansatte og felles markedsføring og prissetting.

Hensikten med horisontal integrasjon er altså å oppnå stordriftsfordeler på et område. For eksempel ønsker bedriftene å:

  • oppnå bedre innkjøpspriser (få større rabatter fordi innkjøpet blir mye større når mange bedrifter kjøper inn sammen)
  • få større produksjon (som skal gi lavere produksjonskostnad per enhet)
  • ha felles markedsføring (ved å bruke samme navn kan man for eksempel ha en annonse på tv og nå kunder over hele landet)

Vertikal integrasjon – kontroll med flere distribusjonsledd

Hensikten med en vertikal integrasjon er å oppnå fordeler gjennom å kontrollere flere av leddene i distribusjonskanalen. Når bedriften kontrollerer flere distribusjonsledd, får den større makt. Hvis både produsent, grossist og detaljist har samme eier, ser vi lett for oss at de bestemmer alt og gjør tilpasninger som totalt sett er best for eieren (helheten).

En annen viktig fordel ved integrasjon er overføring av kompetanse. Alle bedrifter har noe å lære av andre bedrifter.

Er det bare fordeler med integrasjon?

Det vil også være en del ulemper med ulike former for samarbeid. Samarbeid som gir større enheter, vil sannsynligvis medføre økt byråkratiBenevnelsen byråkrati beskriver en beslutningsprosess der saker skal behandles etter et felles sett regler. Vektleggingen av korrekt framgangsmåte kan være tidkrevende, og derfor brukes ofte begrepet «byråkrati» som et nedsettende uttrykk for tungvint saksbehandling. og mer møtevirksomhet. Det vil ta lengre tid å få tatt beslutninger fordi beslutningsprosessen har fått flere aktører. Ulike alternativer må diskuteres mellom samarbeidspartnerne. Et samarbeid innebærer at bedriftene mister noe av sin selvstendighet. De minste partnerne kan få lite å si i et kjedesamarbeid.

I utgangspunktet er de bedriftene som deltar i et kjedesamarbeid, ulike. De har ulike kulturer og forskjellige mål. Dette kan føre til irritasjon og konflikter.

Oppgaver

Generelt